Zachowek jest bardzo ważną instytucją prawa spadkowego, odzwierciedlającą zasadę, zgodnie z którą osoby najbliższe zmarłego mają prawo do udziału w jego majątku na wypadek rozporządzenia przez niego swoim majątkiem. Kwestia zachowku szczegółowo uregulowana jest w art. 991-1011 kodeksu cywilnego.

Krąg osób uprawnionych do zachowku jest węższy w porównaniu do kręgu osób, które mogą dziedziczyć na podstawie ustawy. Prawo do zachowku przysługuje bowiem wyłącznie: zstępnym, tj. dzieciom, wnukom, prawnukom, a także małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Grupę osób uprawnioną do zachowku zawsze należy ustalać w odniesieniu do konkretnej sytuacji, np. w przypadku, gdyby spadkodawca pozostawił po sobie małżonka i dzieci, jego rodzice nie będą już uprawnieni do zachowku, ponieważ na mocy ustawy powołani do spadku byliby wyłącznie dzieci i małżonek.

Grooming polega na działaniu dorosłego sprawcy, które przybiera charakter manipulacyjny wobec małoletniego poniżej 15 roku życia. Sprawca stara się uzyskać zaufanie małoletniego przy pomocy środków teleinformatycznych, szczególnie internetowych sieci społecznościowych w celu nawiązania z nim relacji o charakterze seksualnym. Uważa się, że czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu przestępstwa tzw. wiktymizacji, w tym przypadku groomingowi mogą być niekorzystne zjawiska w sferze psychicznej małoletniego sprzyjające podatności na manipulacje, szczególnie ze strony osób mogących stać się dla małoletniego swoistymi autorytetami. Za takie czynniki uważa się: brak zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, obniżone poczucia własnej wartości, zmniejszone poczucie bezpieczeństwa.

W dniu 17 października 2023 odbyły się warsztaty dla młodzieży w Zespole Szkół im. Leśników Polskich  w Motarzynie. Zajęcia odbywały się z uczniami siódmej i ósmej klasy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Tematem warsztatów były " Zawody prawnicze". Młodzież dowiedziała się

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Dnia 9 września 2023r. w siedzibie Fundacji "Lex Humana"  odbyły się warsztaty wwymiarze 3 godzin lekcyjne. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego. 

 

Zachowek – zmiany w 2023 roku.
 
Na początek wyjaśnijmy sobie czym jest zachowek. Jest to instytucja prawa spadkowego, dzięki której zabezpieczona jest sytuacja majątkowa najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji gdyby spadkodawca sam o to nie zadbał, w testamencie zapisał majątek obcym spadkobiercom, lub dokonałby darowizny jeszcze za życia na rzecz innych osób. Zachowek to ułamek wartości tego majątku, którą otrzymałby
spadkobierca gdyby dziedziczył on na podstawie ustawy. Zachowek najczęściej można uzyskać w postaci pieniężnej. Można go dochodzić tylko po otwarciu spadku, co oznacza po śmierci spadkodawcy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zachowek mogą otrzymać zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do dziedziczenia z ustawy. Wysokość zachowku oblicza się na połowę wartości spadku, który należałby się osobie uprawnionej jeśli dziedziczyłaby na podstawie ustawy. W maju 2023 roku wprowadzono nowe regulacje, które zmieniają

Postępowanie w sprawie o rozwód może zakończyć się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie małżonków. W sytuacji gdy małżonkowie w toku postępowania rozwodowego nie są zgodni co do rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód, wówczas sąd ma obowiązek ustalić, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Dnia 13 grudnia 2022r. w ramach edukacji prawnej odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców Gminy Kobylnica w formie wykładu, który prowadziła radca prawny Anna Rokita. Prowadząca omówiła zagadnienia z zakresu prawa spadkowego i darowizn.

Dnia 13 października 2022r. w ramach edukacji prawnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Kobylnica w Gminnym Centrum Kultury i Promocji (Świetlica).