Od 01 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące pobierania świadczeń pielęgnacyjnych dla osób, które ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenia pielęgnacyjnego już NIE MA . W jego miejsce weszło nowe świadczenie o nazwie " świadczenie wspierające ".

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Kościerski od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie Kościerskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npo/169-punkty-pomocy/1999-powiat-koscierski-npo

Na stronie internetowej https://www.powiatkoscierski.pl/asp/start, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla powiatu Kościerskiego.

Kolejne zajęcia edukacyjne, które prowadziła radca prawny i doradca obywatelski Monika Kraska - Łukajtis na rzecz Stowarzyszenia Polskiego Związku Niewidomych koła Powiatowego w Kościerzynie odbyły się dnia 16 i 20 grudnia 2022r.

Spadkodawca w testamencie poza powołaniem kogoś do spadku może umieścić również zapis testamentowy. Na jego mocy  spadkodawca zobowiązuje dziedziczącego po nim spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapisobiercy). Spadkodawca  może obciążyć zapisem zarówno spadkobiercę ustawowego  jak i testamentowego.

W Kościerzynie dnia 15 listopada 2022r. odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne na rzecz Stowarzyszenia PZN Koło Powiatowe w Kościerzynie, która prowadziła radca prawny i doradca obywatelski Monika Kraska - Łukajtis. Tematem prowadzonego spotkania było omówienie zasad i przepisów BHP przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Obowiązek alimentacyjny i jego zakres określają  przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W myśl art. 128 krio obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Nadto obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego  rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament (art. 941 kc.). Testament jest dokumentem  sformalizowanym, a niedochowanie formy  uregulowanej przepisami może skutkować jego nieważnością. Przepisy prawa dzielą testamenty na zwykłe: testament holograficzny (własnoręczny), notarialny i alograficzny oraz testamenty szczególne: ustny, podróżny i wojskowy.

Dnia 14 października 2022r. radca prawny i doradca obywatelski Monika Kraska-Łukajtis przeprowadziła działania edukacyjne na rzecz Stowarzyszenia Polskiego Związku Powiatowego w Kościerzynie.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY