Samochód, z racji swojej złożonej konstrukcji, jest na rynku wtórnym rzeczą która często może posiadać wiele wad ukrytych, niewidocznych na pierwszy rzut oka i niedających się wychwycić przy oględzinach przed zakupem. Niektóre wady ukryte przez sprzedającego, dają się wychwycić dopiero po jego zakupie Na szczęście, przepisy prawa chronią kupującego, a nowy nabywca może dochodzić od sprzedawcy odpowiedzialności na zasadach rękojmi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Dnia 28 września 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie odbyły się warsztaty w godz. 11:15-12:00. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Dnia 21 września 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie odbyły się warsztaty dla seniorów w godz. 12:45-13:30. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

 Mediacja to koncyliacyjna, pozasądowa forma rozstrzygania sporów i konfliktów między stronami. Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny i może być prowadzone na podstawie:

  1. cywilnoprawnej umowy zawartej między stronami a mediatorem bądź
  2. postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Mediacja to koncyliacyjna, pozasądowa forma rozstrzygania sporów i konfliktów między stronami. Postępowanie mediacyjne ma charakter dobrowolny i może być prowadzone na podstawie:

  1.  cywilnoprawnej umowy zawartej między stronami a mediatorem bądź
  2.  postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Dnia 29 czerwca 2023r. w Dziennym Domu "Seniora +" w Pakości przy ulicy Świętego Jana 14  odbyły się warsztaty w godz. 11:30-13:45. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

Uprawnienia kobiet w związku z rodzicielstwem uregulowane w Kodeksie Pracy cz. 2 urlop macierzyński

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka urlopu macierzyńskiego, uregulowana w Kodeksie Pracy w art. od 180 do 181. Ustawodawca przewidział w Kodeksie pracy, prawo do specjalnego urlopu udzielanego kobiecie – pracownicy, ściśle związanego z urodzeniem dziecka. Długość tego urlopu uzależniona jest od ilości dzieci urodzonych dzieci przy jednym porodzie.
I tak urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

Czy zawsze te środki należą do masy spadkowej?

            Na wstępie należy wskazać, że udzielenie odpowiedzi na te pytania zależy od konkretnego stanu faktycznego, bowiem sytuacja prawna zróżnicowana jest w zależności od tego, czy zmarły wskazał osobę uposażoną do odbioru tych środków.