W dniu 15 grudnia  2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w  wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Tematem warsztatów był " HEJT - mowa nienawiści". Młodzież dowiedziała się

Do jednym z obowiązków pracownika samorządowego należy stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co wynika wprost z art. 24 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 – dalej „u.p.s.”). Z kolei przepisy art. 29 u.p.s. określają zasady podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych wskazując, że pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych (§ 1), a w planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 2, przewiduje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych (§ 2). Szczegółowe uregulowania w tym zakresie można jednak znaleźć dopiero w art. 1031–1036 k.p., które stosownie do art. 43 § 1 u.p.s. mają odpowiednie zastosowanie do spraw nieuregulowanych w ustawie o pracownikach samorządowych.

Pojęcie alimentów kojarzy się przede wszystkim z obowiązkiem utrzymania dzieci przez ich rodziców. Jednak polski system prawny rozciąga obowiązek alimentacyjny również na innych członków rodziny, w tym na rodziców. Zasadność takiego rozwiązania wynika z zasady solidarności rodzinnej i obowiązku wzajemnego wsparcia. Szczególnie istotne jest to w przypadku rodziców chorych, którzy sami nie są w stanie zadbać o swoje podstawowe potrzeby. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad i warunków, na jakich dorosłe dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów na swoich rodziców.

Dnia 17 października 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu odbyły się warsztaty o tematyce związanej z seniorami w wymiarze 45 minut, a dokładnie:

  1. Senior jako konsument,
  2. Senior jako spadkodawca,
  3. Senior jako pokrzydzony

W dniu 10 października 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu odbyły się warsztaty w wymiarze 45 minut. Warsztaty były skierowane do wszystkich, ponieważ tematyka była różnorodna, a dokładnie :

1.Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,

           W obecnych czasach istnieje możliwość łatwego zaciągania zobowiązań, w szczególności pożyczek i kredytów, co często prowadzi do sytuacji powstawania nadmiernego zadłużenia osób fizycznych. W ten sposób obywatele w świetle prawa pomimo zagwarantowania im w art. 2 Konstytucji życia w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, stają się dłużnikami niewypłacalnymi. Stan ten w praktyce uniemożliwia im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Opisana sytuacja, gdzie zwykły Kowalski bombardowany jest na co dzień
masą reklam instytucji pożyczkowych i gdy często nieracjonalnie kupuje towary na raty, powoduje dysfunkcję funkcjonowania jednostek i tworzonych przez te jednostki rodzin. Oto bowiem na etapie zaciągania zobowiązań instytucje pożyczkowe otwierają możliwości zakupów kredytowych przed

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

1. zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,

2. tzw. becikowe czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

3. świadczenia opiekuńcze tj.zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

4. zasiłek dla opiekuna

5. świadczenie rodzicielskie

Dnia 24 listopada 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu odbyło się dwa spotkania edukacyjne dla mieszkańców. Tematem spotkań była: nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.