CZY MOGĘ ZAREJESTROWAĆ SIĘ W URZĘDZIE PRACY JAKO OSOBA BEZROBOTNA?

WARUNKI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ REJESTRACJĘ

Praca zdalna została zdefiniowana po raz pierwszy w dobie pandemii koronawirusa. Pracę zdalną Ustawa (tutaj: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)) definiuje jako wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Ustawodawca daje zatem pracodawcy możliwość jednostronnego skierowania pracownika (w trybie polecenia służbowego) do wykonywania pracy poza zakładem pracy. Należy podkreślić, że nie jest potrzebna tutaj zgoda pracownika, ani również porozumienie zmieniające.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat świecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie świeckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-swiecki-punkt-nr-1

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przysługuje refundacja składek KRUS.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Uprzejmie informujemy, że punkt bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie nieczynny w dniach:

Zdju0119cie logo wprowadzenie


Od 8 czerwca br. ponownie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobiście przez adwokata, radcy prawnego czy doradcę obywatelskiego we wszystkich punktach pormocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego mieszczących się na terenie Powiatu Świeckiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W 2019 wzrosła świadomość konsumentów w kwestii odpowiedzialności usługodawców za zabiegi kosmetyczne. Wskutek tego jest to kolejna grupa zawodowa, która zaczyna ponosić konsekwencje swoich błędów w stopniu znaczącym. Co do zasady spowodowane jest to głównie poprzez popularyzacje i stopniowe powiększanie się rynku usług.