Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat rypiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie rypińskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-rypinski

W dniu 9 grudnia 2021r. prawnik/doradca obywatelski Radosław Robiński przeprowadził warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla beneficjentów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Rypinie.

W dniu 26 października 2021r. radca prawny Paweł Felczak przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów z Zespołu Szkół nr.1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie.

Spotkanie w ramach edukacji prawnej dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 28 lipca 2021 r.

Wszystkie sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. Zawarcie ugody jest optymalnym skutkiem zawezwania do próby ugodowej, albowiem kończy ono powstały spór. Jeżeli jednak w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody, nie jest możliwe przekształcenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w pozew. W takiej sytuacji strona musi wnieść odrębny pozew, jeżeli zamierza dochodzić roszczenia w postępowaniu rozpoznawczym. Czy zawezwanie do próby ugodowej ma zatem jakiekolwiek uzasadnienie, zwłaszcza gdy od wniosku w tym przedmiocie pobierana jest obecnie taka sama opłata sądowa, jak od pozwu?

Harmonogram spłaty kredytu konsumenckiego umożliwia kredytobiorcy terminową spłatę rat. Może się zdarzyć, że kredytobiorca zgubi ten harmonogram, a tym samym nie będzie wiedział kiedy spłacić kredytodawcy określoną ratę kredytu. W świetle art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.)[1], w przypadku umowy o kredyt konsumencki zawartej na czas określony, przez cały czas jej obowiązywania, konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty.

Z dniem 24 maja 2021r. powraca świadczenie nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym. 

Rejestracja pod numerem tel. 54 280 24 32 wew. 115 lub 122.

Rodzice przepisują za życia swój dobytek (nieruchomości) na swoje dzieci z nadzieją, że one z wdzięczności i szacunku zapewnią im na starość opiekę oraz pomoc. Niestety często rzeczywistość weryfikuje te wyobrażenia - dzieci po otrzymaniu darowizny nie interesują się rodzicami, popadają z nimi w konflikt. Czy w takiej sytuacji jest możliwe odwoła nie darowizny?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat rypiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie rypińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-rypinski

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego regulują przepisy przewidziane w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.). Przepisy przewidziane w tym rozdziale u.k.k. znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów, które spełniają przesłanki uznania za umowę o kredyt konsumencki określone w art. 3 ust. 1 u.k.k., w szczególności umów, których przedmiotem jest udostępnienie kredytobiorcy pod tytułem zwrotnym środków pieniężnych (kredyt bankowy w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, pożyczka).