Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat rypiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie rypińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-rypinski

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego regulują przepisy przewidziane w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.). Przepisy przewidziane w tym rozdziale u.k.k. znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów, które spełniają przesłanki uznania za umowę o kredyt konsumencki określone w art. 3 ust. 1 u.k.k., w szczególności umów, których przedmiotem jest udostępnienie kredytobiorcy pod tytułem zwrotnym środków pieniężnych (kredyt bankowy w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, pożyczka).

 

Zdju0119cie logo wprowadzenie


Wczoraj tj. 16.09.2020r. odbyło się spotkanie z seniorami Klubu Seniora Srebrny Włos w Rypinie.

Tematyka spotkania opierała się m.in.: na prawie spadkowym oraz różnicy między zadatkiem a zaliczką. 

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i wesołej atmosferze. Seniorzy wykazali się bardzo dużą aktywnością.

Zajęcia przeprowadziła Pani Marta Wilkońska-Żuralska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zadatek należy do grupy tzw. dodatkowych postanowień umownych, wzmacniających więź zobowiązaniową między stronami i pełniącym funkcje mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2019 r., IV CSK 163/18, LEX nr 2686043).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie świadczone na wniosek mieszkańców powiatu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej / poradnictwa obywatelskiego dla powiatu rypińskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Rypińskiego. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać w piątek 21 grudnia w godzinach od 7.30 do 15.30. 
 
Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.