Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK 

RODZAJE ZATRUDNIENIA 

PRZEDAWNIENIE 

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ

w dniu 17 czerwca 2024 roku w godz. 13.00-14.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie zostało przeprowadzone spotkanie w ramach edukacji prawnej.

Dnia 20 maja 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie odbyły się warsztaty edukacyjne w wymiarze trzech godzin lekcyjnych.

Co do zasady podstawową formą nabycia własności nieruchomości jest jej kupno bądź otrzymanie drogą dziedziczenia lub darowizny. Zdarza się jednak, że nieruchomość należąca do innej osoby znajduje się w posiadaniu kogoś, kto nie jest jej właścicielem chociaż jak właściciel się zachowuje czyli faktycznie wykonuje  prawo własności w ciągu oznaczonego w ustawie, jaką jest kodeks cywilny, czasu.

Niepełnoletnie dziecko wymaga wychowania. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską (art. 92 k.r.o.). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 k.r.o.). Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 § 3 k.r.o.). Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia (art. 95 § 4 k.r.o.). Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój

Uregulowanie sytuacji prawnej osoby fizycznej wymaga w pewnych sytuacjach jej ubezwłasnowolnienia, które bezpośrednio ingeruje w zdolność takiej osoby do dokonywania czynności prawnych. Czym jest ubezwłasnowolnienie i jakie są jego skutki? Ubezwłasnowolnienie oznacza częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Jest ono instytucją prawną powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z określonych przepisami prawa przyczyn nie jest w stanie kierować swym postępowaniem albo potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1983 r., I CR 377/83, LEX nr 8582). Ze względu na te odmienności możemy wyróżnić ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Dnia 17 maja 2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie przy ulicy Lipnowskiej 4  odbyły się warsztaty w godz. 9:45-11:15. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności zasadyuzyskiwania rozwodu ( z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie),

Dnia 10 maja 2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rypinie odbyły się warsztaty dla seniorów w godz. 9:00-11:15. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia