Co do zasady podstawową formą nabycia własności nieruchomości jest jej kupno bądź otrzymanie drogą dziedziczenia lub darowizny. Zdarza się jednak, że nieruchomość należąca do innej osoby znajduje się w posiadaniu kogoś, kto nie jest jej właścicielem chociaż jak właściciel się zachowuje czyli faktycznie wykonuje  prawo własności w ciągu oznaczonego w ustawie, jaką jest kodeks cywilny, czasu.

Niepełnoletnie dziecko wymaga wychowania. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską (art. 92 k.r.o.). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 k.r.o.). Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 § 3 k.r.o.). Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia (art. 95 § 4 k.r.o.). Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój

Uregulowanie sytuacji prawnej osoby fizycznej wymaga w pewnych sytuacjach jej ubezwłasnowolnienia, które bezpośrednio ingeruje w zdolność takiej osoby do dokonywania czynności prawnych. Czym jest ubezwłasnowolnienie i jakie są jego skutki? Ubezwłasnowolnienie oznacza częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Jest ono instytucją prawną powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z określonych przepisami prawa przyczyn nie jest w stanie kierować swym postępowaniem albo potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1983 r., I CR 377/83, LEX nr 8582). Ze względu na te odmienności możemy wyróżnić ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Dnia 17 maja 2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie przy ulicy Lipnowskiej 4  odbyły się warsztaty w godz. 9:45-11:15. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności zasadyuzyskiwania rozwodu ( z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie),

Dnia 10 maja 2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rypinie odbyły się warsztaty dla seniorów w godz. 9:00-11:15. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, w szczególności zasady dziedziczenia

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być swobodnie określony przez kredytodawcę lub pośrednik kredytowego. Z tego względu, warto zwrócić uwagę jakim kryteriom powinien odpowiadać udostępniany przez kredytodawcę albo pośrednika kredytowego wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY

Rozdzielność majątkowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej, o ile małżonkowie przed wstąpieniem w związek małżeński nie wyłączą jej w drodze stosownej umowy. Wspólność ta jest przykładem tzw. współwłasności łącznej, bezudziałowej, co oznacza, że małżonkowie pozostający w tym ustroju nie mają określonych udziałów w składnikach ich majątku wspólnego (w szczególności majątku nabywanego w trakcie małżeństwa). Z tego też względu małżonkowie nie mogą m.in. rozporządzać swoim udziałem w tym majątku, który przypadałby im w wypadku zniesienia współwłasności tego majątku (jego poszczególnych składników).