Wiele osób chce ogłosić upadłość konsumencką będąc - jak to same określają - w trudnej sytuacji finansowej lub materialnej. Dopytane o dokładne wyjaśnienie ich położenia ekonomicznego precyzują, iż jest im trudno spłacać długi, ale jakoś to im się udaje, choć często mówią, iż mają już tego dość i chciałyby ogłosić upadłość. Wtedy właśnie powstaje potrzeba dokładnego wyjaśnienia im w jakiej sytuacji mają prawo wszcząć postępowanie upadłościowe.

Dnia 6 czerwca w wymiarze 1 godziny lekcyjnej odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.

Problematyka pozwu jest obszerna i wielowątkowa. Omawianie jej należy rozpocząć od analizy art. 187 kodeksu postępowania cywilnego. Jest to przepis o elementarnym charakterze, stanowiący o wymogach formalnych pozwu. Zgodnie z § 1, pozew powinien zawierać (a zatem mowa tu o elementach obligatoryjnych):

  • dokładne określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
  • informacje, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021 r. z późn. zm. - dalej „u.d.m.”), wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek w wysokości 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym. W myśl zaś art. 6 ust. 6 u.d.m. jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

Zdarzają się sytuacje, że z różnych powodów, a nawet przez przeoczenie, nie spłacimy jakiegoś długu i po jakimś czasie dowiadujemy się o sprawie od Komornika. Jest to sytuacja mocno niekomfortowa, ale czy zawsze to oznacza, iż musimy ponieść dodatkowe i wysokie koszty, a szczególnie te spowodowane działaniem w sprawie funkconariusza publicznego, jakim jest Komornik? Otóz nie zawsze. Jednak wszystko zależy to tylko i wyłącznie od

W dniu 8 listopada 2023 odbyły się warsztaty dla mieszkańców powiatu świeckiego dotkniętych problematyką dziedziczenia i spraw z nim związanych, a tym zagadnień, w tym proceduralnych w związku z toczącymi się już postępowaniami w Gminnej Bibliotece Punlicznej w Bukowcu w wymiarze 1,5 godziny. Tematyka  warsztatów obejmowała zagadnienia z zankresu spadkowego, pod kątem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, gdzie zmiany dotyczyły m.in. zawężenis kręgu spadkobierców ustawowych,

W dniu 30 listopada 2023 odbyły się warsztaty dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6 w wymiarze 45 minut. Tematem warsztatów było " Wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej na podstawie art. 34 Kodeksu Postępowania Wdministracyjnego w postępowaniach wszczynanych przez GOPS w sytuacji,

W dniu 12 października 2023 odbyły się warsztaty dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6 w wymiarze 45 minut. Tematem warsztatów było " Czy odziedziczenie spadku przez osobę skierowaną do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przez pracowników GOPSu może być podstawą do zmiany wysokości świadczeń, które są pokrywane przez tą osobę lub jego osoby najbliższe?  ".

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING