Wielokrotnie tematem udzielanych porad prawnych jest testament oraz forma jego sporządzenia. Testament musi zostać przede wszystkim sporządzony w formie przewidzianej prawem oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Testament sporządzony z naruszeniem tych przepisów jest nieważny. Prawo polskie wyróżnia testamenty zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mającą zdolność testowania. Najczęściej spotykaną formą testamentu zwykłego jest testament holograficzny (własnoręczny) oraz notarialny. Artykuł 949 K.c. określa przesłanki ważności testamentu własnoręcznego.

  • własnoręczne pismo,
  • podpis,
  • data

Wielokrotnie tematem udzielanych porad prawnych jest problematyka opodatkowania podatkiem dochodowym odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Przede wszystkim pamiętajmy, że opodatkowaniu podlega wyłącznie odpłatne zbycie nieruchomości, a nie każda forma przekazania nieruchomości, a zatem dalsze przekazanie nieruchomości w drodze umowy darowizny nie będzie opodatkowane, gdyż umowa darowizny jest umową nieodpłatną.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Wyróżnia się następujące rodzaje umów o pracę:

1. na czas nieokreślony,

2. na czas określony,

3. na okres próbny do trzech miesięcy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat świecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie świeckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-swiecki-punkt-nr-2

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dobie rozwoju technologii coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszy się zawieranie umów na odległość. Zawierając taką umowę konsument powinien uprzednio posiadać wiedzę dotyczącą swojego statusu jako strony umowy oraz praw i obowiązków jakie się z nim wiążą.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rozwiązanie sporu prawnego nie zawsze musi polegać na tym, że jedna strona przegrywa, a druga wygrywa.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rozpoczynając rozważania dotyczące kwestii prawnej regulacji instytucji rozwodu przede wszystkim określić należy warunki, które muszą być spełnione by otrzymać orzeczenie rozwodu. I tak każde z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu, w przypadku gdy rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 8 czerwca br. ponownie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobiście przez adwokata, radcy prawnego czy doradcę obywatelskiego we wszystkich punktach pormocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego mieszczących się na terenie Powiatu Świeckiego

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju.