Wielokrotnie tematem udzielanych porad prawnych jest testament oraz forma jego sporządzenia. Testament musi zostać przede wszystkim sporządzony w formie przewidzianej prawem oraz z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Testament sporządzony z naruszeniem tych przepisów jest nieważny. Prawo polskie wyróżnia testamenty zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe mogą być sporządzone przez każdą osobę mającą zdolność testowania. Najczęściej spotykaną formą testamentu zwykłego jest testament holograficzny (własnoręczny) oraz notarialny. Artykuł 949 K.c. określa przesłanki ważności testamentu własnoręcznego.

  • własnoręczne pismo,
  • podpis,
  • data

Wielokrotnie tematem udzielanych porad prawnych jest problematyka opodatkowania podatkiem dochodowym odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Przede wszystkim pamiętajmy, że opodatkowaniu podlega wyłącznie odpłatne zbycie nieruchomości, a nie każda forma przekazania nieruchomości, a zatem dalsze przekazanie nieruchomości w drodze umowy darowizny nie będzie opodatkowane, gdyż umowa darowizny jest umową nieodpłatną.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Wyróżnia się następujące rodzaje umów o pracę:

1. na czas nieokreślony,

2. na czas określony,

3. na okres próbny do trzech miesięcy.

Z dniem 9 kwietnia 2021r. punkty ponownie zostaną otwarte. Będzie można skorzystać z osobistej wizyty w punkcie.

Z dniem 20 marca 2021r. do odwołania zawieszona zostaje osobista obsługa petentów.

Z dniem 15 lutego 2021r. porady prawne odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Rejestracja pond nr tel. 52 56 83 333 lub na stronie powiatu www.csw.pl.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat świecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie świeckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-swiecki-punkt-nr-2

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dobie rozwoju technologii coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszy się zawieranie umów na odległość. Zawierając taką umowę konsument powinien uprzednio posiadać wiedzę dotyczącą swojego statusu jako strony umowy oraz praw i obowiązków jakie się z nim wiążą.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rozwiązanie sporu prawnego nie zawsze musi polegać na tym, że jedna strona przegrywa, a druga wygrywa.