Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

PRZEDAWNIENIE 

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ

O pokazach na których możemy kupić po znacznie zawyżonej cenie przysłowiowe garnki, czy kołdry wszyscy słyszeliśmy wielokrotnie. Ten rodzaj oszustwa cały czas występuje i ewoluuje, pojawiają się jego inne odmiany, jak np.: pokazy promujące zdrowie połączone ze sprzedażą wyrobów leczniczych, a ostatnio pojawiają się informacje o pokazach na których „rozdawane” są telewizory i podczas których kupić możemy fantastyczne sprzęty AGD czy RTV. Podczas pandemii oszuści sprzedawali po mocno zawyżonych cenach ozonatory zachęcając do udziału w pokazie darmowym

W dniu 31.10.2023r. odbyły się warsztaty dla młodzieży w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Uczniowie poznali specyfikę pracy eadcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora oraz w jaki sposób wygląda ścieżka dojścia do poszczególnych zawodów prawniczych. Zdobyli wiedzę w zakresie podstawowych pojęć prawnych i instytucji prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy. Tematy jakie zostały poruszone podczas spotkania dotyczyły m.in. :

W dniu  27 października 2023 odbyły się warsztaty dla seniorów w Dziennym Domu Senior + w Suchaniu w wymiarze 90 minut. Tematami warsztatów były związane z szeroko pojętym postępowqniem spadkowym, w tym w szczególności: dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe, zachowek, krąg osób upoważnionych do dziedziczenia,

 Art 2 ust 1 pkt 1 lit. od a do e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej definiuje pojęcie przemoc domowa przez co należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art 23 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Przepis określa dwa uprawnienia pacjenta. Pierwszym jest prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, natomiast drugim – prawo do ochrony jego danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

Osobami uprawnionymi do dostępu do dokumentacji medycznej są:

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

ŚRODOWISKO PRACY CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK

RODZAJE ZATRUDNIENIA

W myśl art 56 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( dalej k.r.o.) „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. W polskim systemie prawnym orzekanie w sprawach o rozwód należy do wyłącznej kognicji Sądu, a zatem nie ma możliwości zawarcia porozumienia w tym zakresie przez małżonków choćby przed Notariuszem, czy też uzyskania podobnego rozstrzygnięcia w trybie administracyjnym itp.

Dnia 14 października 2022r. w Domu Kultury w miejscowości Suchań odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego, które poprowadziła działająca z ramienia Zaborskiego Towarzystwa Naukowego radca prawny Marta Rybkowska. Prowadząca poruszyła podczas spotkania tematykę związaną z szeroko pojętym postępowaniem spadkowym.