Zmiany w przepisach podatkowych dotyczące sprzedaży przed upływem 5 lat nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia oraz zmiany katalogu osób zwolnionych z podatku od spadku i darowizn.

 

Jak wygląda sytuacja podatkowa spadkobiercy chcącego sprzedać odziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, czy będzie zwolniony z zapłaty podatku dochodowego?

     Przepisy dotyczące tej kwestii uległy zmianie 1 stycznia 2019 r. Z tym dniem weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zmieniła dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego związanego ze sprzedażą przez spadkobiercę nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat stargardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie stargardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-stargardzki-punkt-nr-3

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych w Stargardzie i Chociwelu. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Chociwelu przy ul. Zwycięzców 1 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie czynny w godzinach od 8.30 do 12.30.  

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 7 listopada 2018r. zostało zorganizowane spotkanie edukacyjne z seniorami. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 17. Wykład poprowadził radca prawny Radosław Jagodziński. Tematem spotkania było: prawo spadkowe oraz wykroczenia w prawie karnym.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego otrzymania i wychowania (art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.). Oznacza to więc, że rodzice mają obowiązek pomocy dziecku od czasu jego narodzin do usamodzielnienia się.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Warto zawczasu zastanowić się nad przekazaniem zgromadzonego majątku. W jaki sposób to zrobić? Istnieje kilka możliwości.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Ochrona i poszanowanie praw osób starszych są jednym z zasadniczych celów polityki społecznej Unii Europejskiej, która realizowana jest w sposób wielokierunkowy. Prawa osób starszych zagwarantowane zostały przede wszystkim w licznych aktach prawnych Unii Europejskiej, m.in. takich, jak: Europejska Karta Społeczna (w szczególności art. 12 i nast. EKS), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w szczególności art. 25 KPPUE) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto, w celu zagwarantowania szerokiej ochrony praw Seniorów w Unii Europejskiej opracowano rożnego rodzaju metody, strategie, rekomendacje, programy, inicjatywy oraz wiele innych działań, które podejmowane są zarówno przez organy unijne, jak i organizacje pozarządowe.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.