Sprawy o rozwód podlegają rozpoznaniu w trybie odrębnego postępowania dla spraw małżeńskich, unormowanego w art. 425 – 4461 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2023 r., poz.1550 ze zm.)., w ramach których znajdują się także szczególne przepisy dla spraw o rozwód i separację (art. 436-4461 k.p.c.). Zgodnie z art. 57 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1359 ze zm.) w pozwie o rozwód należy podać, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Wniosek ten jest zbędny, gdy małżonkowie zgodnie żądają zaniechania orzekania o winie (art. 57 § 2 k.r.o.).

Dnia 28.09.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie odbyły się warsztaty, które trwały 1,5 godziny. Tematem spotkania były zadłużenia. Pani dor. ob. Bogumiła Turzyńska wyjaśniła pojęcia takie jak dług, dłużnik, wierzyciel czy zadłużenie, jakie są powody, że się zadłużamy i co się dzieje, gdy zaczynają się problemy ze spłatą i nie płacimy zobowiązań.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

 Kodeks cywilny nie zawiera definicji dóbr osobistych, a art. 23 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) formułuje katalog dóbr osobistych mający charakter jedynie przykładowy, (zwrot „w szczególności”), dobra osobiste człowieka, jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Katalog dóbr osobistych nie jest więc zamknięty.

W prawie polskim nabycie spadku przez spadkobiercę następuje już z chwilą otwarcia spadku (tj. w momencie śmierci spadkodawcy). Spadkobierca nabywa wówczas wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, przy czym nabycie takie ma zasadniczo charakter tymczasowy. Każda osoba powołana do dziedziczenia, czy to na mocy testamentu, czy – w jego braku – na mocy przepisów Kodeksu cywilnego, ma bowiem prawo złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Kościerski od dnia 1 stycznia 2023 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2023r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie Kościerskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npp

Na stronie internetowej powiatkoscierski.pl, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych dla powiatu kościerskiego. 

W dniu 17 listopada 2021r. adwokat Miłosz Łangowski przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kościerzynie oraz Rady Seniorów Miasta Kościerzyna.

Na warsztatach omówiono tematykę z zakresu prawa konsumentów. Poruszono kwestie prawa seniorów - konsumentów do informacji, do odstąpienia od umowy oraz kwestii związanych z reklamacją. Po częście teoretycznej, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na nurtujące ich tematy.

Uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego jest dla wielu osób, w tym rolników, realizacją wieloletniego wysiłku i wkładu w system zabezpieczenia społecznego. Możliwość faktycznego pobierania takich świadczeń w pełnej wysokości przez rolników zależna jest jednak co do zasady od zaprzestania prowadzenia przez nich jakiejkolwiek działalności rolniczej, pod rygorem daleko idących skutków prawnych, z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń włącznie. Zgodnie bowiem z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 266 z późn. zm.) wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą.