Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK 

RODZAJE ZATRUDNIENIA 

Dnia 04.06.2024r. odbyły się warsztaty edukacyjne na rzecz stowarzyszenia PZN Koło Powiatowe w Kościerzynie w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.

Sprawy o rozwód podlegają rozpoznaniu w trybie odrębnego postępowania dla spraw małżeńskich, unormowanego w art. 425 – 4461 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2023 r., poz.1550 ze zm.)., w ramach których znajdują się także szczególne przepisy dla spraw o rozwód i separację (art. 436-4461 k.p.c.). Zgodnie z art. 57 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1359 ze zm.) w pozwie o rozwód należy podać, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Wniosek ten jest zbędny, gdy małżonkowie zgodnie żądają zaniechania orzekania o winie (art. 57 § 2 k.r.o.).

Dnia 28.09.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie odbyły się warsztaty, które trwały 1,5 godziny. Tematem spotkania były zadłużenia. Pani dor. ob. Bogumiła Turzyńska wyjaśniła pojęcia takie jak dług, dłużnik, wierzyciel czy zadłużenie, jakie są powody, że się zadłużamy i co się dzieje, gdy zaczynają się problemy ze spłatą i nie płacimy zobowiązań.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

 Kodeks cywilny nie zawiera definicji dóbr osobistych, a art. 23 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) formułuje katalog dóbr osobistych mający charakter jedynie przykładowy, (zwrot „w szczególności”), dobra osobiste człowieka, jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Katalog dóbr osobistych nie jest więc zamknięty.

W prawie polskim nabycie spadku przez spadkobiercę następuje już z chwilą otwarcia spadku (tj. w momencie śmierci spadkodawcy). Spadkobierca nabywa wówczas wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, przy czym nabycie takie ma zasadniczo charakter tymczasowy. Każda osoba powołana do dziedziczenia, czy to na mocy testamentu, czy – w jego braku – na mocy przepisów Kodeksu cywilnego, ma bowiem prawo złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Kościerski od dnia 1 stycznia 2023 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2023r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie Kościerskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-koscierski-npp

Na stronie internetowej powiatkoscierski.pl, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych dla powiatu kościerskiego.