W dniu 17.06.2021r. doradca obywatelski Justyna Jurczyk przdeprowadziła warsztaty eduakcyjne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie. 

Warto pamiętać, że w momencie osiągnięcie przez dziecko, na rzecz którego zobowiązani jesteśmy do uiszczania alimentów, obowiązek ten nie ustaje. Jesteśmy bowiem zobowiązani, jako rodzice, do partycypacji w kosztach utrzymania naszego dziecka, nie do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, a do momentu, w którym będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat tczewski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie tczewskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-tczewski

 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego regulują przepisy przewidziane w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich w głównej mierze reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Celem ustawy jest dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia tym nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem i zasadami współżycia społecznego, umacniania funkcje opiekuńczo – wychowawcze, jak również poczucie odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od dnia 1 czerwca 2020 r. wznawia się udzielanie porad osobiście w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu tczewskiego.  W dwóch punktach udzielanie porad nadal odbywać się będzie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo, 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, tymczasowo zawiesza się od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie porad osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu tczewskiego i organizuje się udzielanie porad telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ramach zaplanowanych na 2020r. działań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Tczewskim, w miesiącu lutym i marcu br. przeprowadzono zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Subkowach.