W przeszłości większość małżeństw w Polsce była zawierana w stosunkowo krótkim okresie od momentu uzyskania pełnoletniości przez przyszłych małżonków oraz od zakończeniu przez nich edukacji i to często w sytuacji , gdy nie mieli oni ani zagwarantowanej pracy , ani miejsca zamieszkania . Aktualnie tendencja jest zupełnie inna . Młodzi ludzie zwykle zwlekają z zawarciem związków małżeńskich lub wręcz programowo deklarują , że nie będą legalizowali - formalizowali związków konkubenckich w jakich żyją . W efekcie - małżeństwa zawierane są coraz później - po upływie dłuższego okresu czasu od zakończenia edukacji . Zwłoka w zakładaniu rodziny powoduje często , iż przyszli małżonkowie w chwili zawierania związku posiadają już majątek osobisty zgromadzony w oparciu o dochody uzyskane z pracy własnej lub uzyskany przy pomocy rodziców . Coraz częstszym zjawiskiem jest także zróżnicowanie wieku osób zawierających małżeństwo oraz znaczne zróżnicowanie wysokości uzyskiwanych przez nich dochodów. 

            W polskim porządku prawnym, od 2005 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mająca zwiększyć skuteczność ochrony człowieka przed przemocą.

            Dostrzegalny i notorycznym problem na gruncie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest trudność w rozróżnieniu konfliktu od przemocy na tle stosowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bardzo często uzasadnieniem odmowy ochrony człowieka jest powołanie się przez władze publiczne na istniejący w rodzinie konflikt, bądź nazywanie istniejących relacji relacją konfliktową.

Stosownie do treści art. 18 ust 1 i ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2277 z późn. zm.) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym". Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć m. in. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Dnia 6 grudnia 2023r. odbyły sie warszaty edukacyjne dla młodzieży. Warsztaty dotyczyły świadomości prawnej i zostały zrealizowane w Zespole Szkół nr 1 im, Noblistów Polskich w Pyrzycach w wymiarze 5. godzin lekcyjnych. Uczniowie poznali specyfikę pracy radcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora. Mieli możliwość dowiedzieć się w jaki sposób wygląda ścieżka dojścia do poszczególnych zawodów prawniczych. Zdobyli wiedzę w zakresie podstawowych pojęć prawnych i instytucjiprawnych, głownie z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego.

Tematyka warsztatów obejmowała:
- konstytucyjne prawa, obowiązków i wolności,
- prawa i obowiązki Ucznia,
- zawierania umów cywilnoprawnych przez osoby poniżej 18 r.ż. (w
szczególności przez internet),
- odpowiedzialność karna za niektóre przestępstwa i wykroczenia, z
uwzględnieniem grupy wiekowej, w jakiej znajdują się Uczniowie (15-18
lat).
Uczniowie mieli możliwości zadawania pytań, z której chętnie i aktywnie korzystali.
 
Warsztaty przeprowadziła radca prawny Zuzanna Jędrzejewska.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Śmierć osoby bliskiej bez pozostawienia testamentu powoduje powstanie obowiązków prawnych po stronie jej potencjalnych spadkobierców ustawowych - w pierwszej kolejności i z reguły członków jego najbliższej rodziny .

Dnia 10 grudnia 2022r. odbyły się warsztaty z edukacji prawnej w Lipianach, których uczestnikami była grupa 60+ (emeryci i renciści). Tematyką warsztatów były darowizny oraz umowa dożywocia.

Problematykę dziedziczenia gospodarstwa rolnego zasadniczo można podzielić na dwa okresy, dla których datą graniczną stanowi dzień 13 lutego 2001r. Stało się tak za sprawą wyroku wydanego w dniu 31 stycznia 2001 roku przez Trybunał Konstytucyjny. Rozstrzygnięcie to przesądziło, że część przepisów odnosząca się dziedziczenia gospodarstw rolnych utraciła moc obowiązującą z dniem 13 lutego 2001 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY