Świadcząc porady prawne w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej często spotykanym zagadnieniem,  z jakim zgłaszają się petenci jest problem uregulowania spraw majątkowych po zmarłych osobach.

Szanowni Państwo!

W dniu 10 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników Urzędu Gminy w Dobrem. 

Warsztaty przeprowadził radca prawny, doradca obywatelski, mediator Radosław Robiński.

 

Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności zasady uzyskiwania rozwodu, podział wspólnego majątku małżonków, zasady uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych, pokrycie kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu, ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie władzy rodzicielskiej, uzyskanie zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu osoby małoletniej oraz odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej.

Pracownicy nabyli nową wiedzę, która będzie im bardzo przydatne.

Spłata kredytu konsumenckiego może zostać zabezpieczona przez wystawienie i wręczenie kredytodawcy weksla. Weksel może zostać wręczony kredytodawcy przez konsumenta w celu zabezpieczenia spłaty dowolnego elementu świadczenia np. kapitału kredytu konsumenckiego, odsetek, prowizji itd.[1]. W świetle art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim[2] (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.) weksel konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia albo zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie” albo inną równoważną. Wskazana klauzula musi zostać wprowadzona do treści weksla. Niedopuszczalne jest zamieszczenie takiej klauzuli w umowie o kredyt konsumencki, deklaracji wekslowej albo w innym dokumencie[3].

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Topólce będzie czynny wg. następującego harmonogramu:

 

02.06.- 7.30-15.30,
 
10.06.- 7.30-11.30,
 
21.06. - 7.30-15.30
 
 
 
Zaborskie Towarzystwo Naukowe
Zdju0119cie logo wprowadzenie

Informujemy, że w styczniu 2021r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce czynny będzie wg następującego harmonogramu:

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat radziejowski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie radziejowskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-radziejowski

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, że w grudniu 2020r. Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Topólce czynny będzie wg następującego harmonogramu:

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Można ponownie skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych na miejscu w miejscowości Dobre. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W sprawie uprawnienia do dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zastosowanie mają przede wszystkim przepisy :

1) ustawy z dnia 21 listop+ada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 r.,
poz. 1282),

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U z 2018 r., poz. 936 ze zm.) ,

3) Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych .