Drodzy mieszkańcy Powiatu Radziejowskiego!

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Topólce w grudniu 2021 roku będzie czynny według następującego harmonogramu:

Chcielibyśmy poinformować, że świadczenie porad w punkcie Topólka będzie odbywało się według następującego harmonogramu:

 

03.11.-7.00-11.00,
 
09.11.-7.00-12.00,
 
15.11. - 7.00-14.00.
 

Chcielibyśmy poinformować, że świadczenie porad w punkcie Topólka będzie odbywało się według następującego harmonogramu:

Chcielibyśmy poinformować, że świadczenie porad w punktach: Dobre i Topólka będzie odbywało się według następującego harmonogramu:

  • Definicje

Zgodnie z art. 556 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna to niezgodność towaru z umową, natomiast z wadą prawną mamy do czynienia wtedy, gdy zakupiony towar jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.

Świadcząc porady prawne w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej często spotykanym zagadnieniem,  z jakim zgłaszają się petenci jest problem uregulowania spraw majątkowych po zmarłych osobach.

Szanowni Państwo!

W dniu 10 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników Urzędu Gminy w Dobrem. 

Warsztaty przeprowadził radca prawny, doradca obywatelski, mediator Radosław Robiński.

 

Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności zasady uzyskiwania rozwodu, podział wspólnego majątku małżonków, zasady uzyskiwania świadczeń alimentacyjnych, pokrycie kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu, ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie władzy rodzicielskiej, uzyskanie zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu osoby małoletniej oraz odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej.

Pracownicy nabyli nową wiedzę, która będzie im bardzo przydatne.

Spłata kredytu konsumenckiego może zostać zabezpieczona przez wystawienie i wręczenie kredytodawcy weksla. Weksel może zostać wręczony kredytodawcy przez konsumenta w celu zabezpieczenia spłaty dowolnego elementu świadczenia np. kapitału kredytu konsumenckiego, odsetek, prowizji itd.[1]. W świetle art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim[2] (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.) weksel konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia albo zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie” albo inną równoważną. Wskazana klauzula musi zostać wprowadzona do treści weksla. Niedopuszczalne jest zamieszczenie takiej klauzuli w umowie o kredyt konsumencki, deklaracji wekslowej albo w innym dokumencie[3].

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Topólce będzie czynny wg. następującego harmonogramu:

 

02.06.- 7.30-15.30,
 
10.06.- 7.30-11.30,
 
21.06. - 7.30-15.30
 
 
 
Zaborskie Towarzystwo Naukowe