Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Szczecinecki od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnej Pomocy Prawnej w powiecie Szczecineckim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-szczecinecki-punkt-nr-1/169-punkty-pomocy/2022-powiat-szczecinecki-punkt-nr-1

Na stronie internetowej https://powiat.szczecinek.pl/, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla powiatu Szczecineckiego.

W dniu 23 grudnia 2022 roku (piątek) nieodpłatne porady prawne w Szczecinku będą świadczone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.  

Dnia 15 listopada 2022r. odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne w Centrum Konferencyjnym Zamek w Szczecinku ul. Mickiewicza 2. Tym razem spotkanie kierowane  było nie tylko dla seniorów. Uczestnikami byli mieszkańcy powiatu szczecineckiego oraz słuchacze Uniwersytetu III Wieku.

W miesiącu październiku 2022 roku odbyły się spotkania edukacyjne dla seniorów w Szczecinku w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień" ul. Połczyńska 2a, które prowadziła adwokat i doradca obywatelski Małgorzata Radej.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY

Co do zasady obowiązek alimentacyjny wobec dzieci istnieje bez niezbędności wydawania w sprawie wyroku. Jeżeli kwestia ta nie jest uregulowana, to nie ma potrzeby sądowego stwierdzania jego wygaśnięcia. Jeśli jednak w sprawie został wydany wyrok albo została zawarta ugoda, na podstawie której zasądzono alimenty, to stwierdzenie jego wygaśnięcia również musi być dokonane przez sąd.

Oświadczenie może zostać złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku, jak również może zostać złożone w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenia, lub przed notariuszem.

Spadkobierca ma 4 możliwości działania w zakresie złożenia oświadczeń spadkowych:

1) złożenie oświadczenia o prostym przyjęciu spadku,

2) złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,

3) złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku,

4) nieskładania żadnego oświadczenia.

Każda z powyższych czynności (albo jej brak) ma określone konsekwencje prawne.

Proste przyjęcie spadku:

Złożenie takiego oświadczenia powoduje, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez żadnych ograniczeń. To znaczy, że możliwa jest sytuacja w której wartość długów pochodzących ze spadku, które spadkobierca musi spłacać, będzie wielokrotnie wyższa niż wartość korzyści, jakie ze spadku otrzymał.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza:

W tym przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe podlega ograniczeniu do wysokości stanu czynnego spadku, który został określony w spisie inwentarza. Nie oznacza to, że możliwość dochodzenia długu od spadkobiercy ograniczona jest jedynie do przedmiotów pochodzących ze spadku, możliwe jest dochodzenie jego zapłaty z całego majątku spadkobiercy, ale jedynie do wartości określonej jak wyżej.

Jeśli przed złożeniem oświadczenia nie został sporządzony spis inwentarza, wtedy sąd wyda postanowienie o jego sporządzeniu.

W przypadku, gdy przynajmniej jeden spadkobierca złożył ww. oświadczenie, to spadkobierców, którzy nie złożyli żadnego oświadczenia również traktuje się jakby złożyli oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku:

W tym przypadku spadkobierca odrzucający spadek jest traktowany, jakby nie dożył dnia jego otwarcia. Ma to istotne znaczenie dla dalszego postępowania, gdyż implikuje konieczność złożenia stosownych oświadczeń przez osoby będące w kręgu jego spadkobierców ustawowych.

Termin:

Złożenie oświadczeń z punktów 1 – 3 musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule swojego powołania do spadku (czyli najczęściej od uzyskania wiadomości o śmierci spadkodawcy). W przypadku, gdy termin ten nie zostanie zachowany, wówczas oświadczenia nie można już złożyć i mamy do czynienia z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W świetle obowiązującego prawa, przeniesienie prawa własności do nieruchomości na osobę bliską, może nastąpić w formie umowy darowizny bądź w formie umowy o dożywocie. Różnice pomiędzy umową darowizny a umową dożywocia wynikają wprost z definicji obu czynności prawnych. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Innymi słowy darowizna to sposób na rozdysponowanie majątku przez darczyńcę jeszcze za jego życia.