Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat szczecinecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie szczecineckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-szczecinecki-punkt-nr-1

Na stronie internetowej http://www.powiat.szczecinek.pl/ , a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Stalking

Stalking, czyli uporczywe nękanie, został wprowadzono do kodeksu karnego w 2011r. Zgodnie z art. 190a § 1 kk. „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2, NA PODSTAWIE ART. 28A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (DZ. U. Z 2019, POZ. 294 Z PÓŹN. ZM.) STAROSTA SZCZECINECKI PRZEDŁUŻYŁ OKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W TRYBIE ZDALNYM (TELEFON, E-MAIL) DO 31 LIPCA 2020 R.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Stwierdzenie nabycia spadku pełni funkcję potwierdzającą stan istniejący w odniesieniu do majątku jaki pozostawił spadkodawca. Konieczność ustalenia kręgu spadkobierców, przysługujących im udziałów, a także innych praw związanych ze spadkiem wymaga właśnie przeprowadzenia stwierdzenia nabycia spadku. Wprawdzie nie ma przepisu, który zobowiązywałby spadkobierców do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże brak przeprowadzonego postępowaia spadkowego uniemożliwia jakiekolwiek zarządzanie czy rozporządzanie składnikami spadku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W ramach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 16 grudnia 2019r. i 17 grudnia 2019r. w siedzibie Fundacji Brata Alberta Skotniki w Skotnikach odbyły się spotkania edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Spotkania poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 27 listopada 2019r. w Stowarzyszeniu Diabetyków w Szczecinku odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadził adwokat Władysław Mietlicki.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 5 i 19 listopada 2019r. w siedzibie Fundacji Przystań w Szczecinku odbyły się warsztaty edukacyjne dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” oraz członków Klubów Seniora. Warsztaty poprowadził adwokat Łukasz Gołubiński.