Z uzyskaniem statusu bezrobotnego wiąże się zarówno szereg uprawnień jak i konkretne obowiązki.

1. Osoba bezrobotna jest zobowiązana do wstawienia się do swojego PUP-u (powiatowego urzędu pracy) we wcześniej oznaczonym przez urzędnika urzędu pracy okresie (konkretnym dniu), ażeby urząd pracy mógł przedstawić ofertę pomocy dla bezrobotnego, a osoba bezrobotna daną ofertę i swoją mobilizację do rozpoczęcia działań aktywizacyjnych jak również ewentualną ofertę działalności zarobkowej - zatwierdziła.  Ponadto podkreślić należy, iż osoba bezrobotna ma za obowiązek przyjęcie oferty zawierającą określony rodzaj pomocy: „zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, albo przygotowaniu zawodowym dorosłych”.

Upadłość konsumencka umożliwiona została jedynie osobom, które są niewypłacalne, czyli niebędące w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Sąd może oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie między innymi z następujących powodów:

  • jeśli dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki,
  • jeśli dłużnik nie jest niewypłacalny – np. gdy zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące,
  • jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona,
  • jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli - np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat szczecinecki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie szczecineckim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-szczecinecki-punkt-nr-1

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Stalking

Stalking, czyli uporczywe nękanie, został wprowadzono do kodeksu karnego w 2011r. Zgodnie z art. 190a § 1 kk. „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM STANEM EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2, NA PODSTAWIE ART. 28A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (DZ. U. Z 2019, POZ. 294 Z PÓŹN. ZM.) STAROSTA SZCZECINECKI PRZEDŁUŻYŁ OKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W TRYBIE ZDALNYM (TELEFON, E-MAIL) DO 31 LIPCA 2020 R.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Stwierdzenie nabycia spadku pełni funkcję potwierdzającą stan istniejący w odniesieniu do majątku jaki pozostawił spadkodawca. Konieczność ustalenia kręgu spadkobierców, przysługujących im udziałów, a także innych praw związanych ze spadkiem wymaga właśnie przeprowadzenia stwierdzenia nabycia spadku. Wprawdzie nie ma przepisu, który zobowiązywałby spadkobierców do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jednakże brak przeprowadzonego postępowaia spadkowego uniemożliwia jakiekolwiek zarządzanie czy rozporządzanie składnikami spadku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W ramach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 16 grudnia 2019r. i 17 grudnia 2019r. w siedzibie Fundacji Brata Alberta Skotniki w Skotnikach odbyły się spotkania edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Spotkania poprowadziła adwokat Małgorzata Radej.