Dnia 28 maja 2022 roku doradca obywatelski Mateusz Zieliński prowadził warsztaty w Pomorskiej Szkole Wyższej dla słuchaczy kierunku "technik administracji" w Szkole Policealnej "Żak" w Starogardzie Gdańskim. Warsztaty odbywały się dla słuchaczy: I semestru, II semstru, III semestru i IV semestru i w każdej grupie trwały po 2 godziny. Prowadzący zapoznał słuchaczy ze specyfiką pracy doradcy obywatelskiego.

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Skarszewach w dniu 17 czerwca 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Skarszewach w dniu 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

KOMUNIKAT STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 24 lutego 2022 roku

KOMUNIKAT STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dn. 20 stycznia 2022 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie starogardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-starogardzki-czarna-woda

Zgodnie z wyrażoną w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz w art. 6 EKPCz zasadą prawa do sądu, państwo ma obowiązek zapewnić każdej jednostce możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Realizując zatem powyższą zasadę ustanowiono możliwość zwolnienia strony postępowania od ponoszenia kosztów sądowych, a także ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu - adwokata lub radcy prawnego.

W dniach 22 i 29 października 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne z doradcą obywatelskim dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie.

Nie każdy posiadacz indywidualnego rachunku bankowego ma świadomość, że istnieje możliwość zabezpieczenia swojej najbliższej rodziny na wypadek swojej śmierci. Wystarczy złożyć w banku lub skok-u w formie pisemnej tzw. dyspozycję na wypadek śmierci.

Instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej ma na celu ochronę dobra dziecka i jest najdalej posuniętą ingerencją sądu w sferę uprawnień rodzicielskich. To ostateczność, po którą sąd sięga w wyjątkowych, określonych prawem sytuacjach, kierując się dobrem dziecka i jego bezpieczeństwem.