Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z NP

METODY OSZUSTW 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Goleniowski od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnej Pomocy Prawnej w powiecie Goleniowskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-goleniowski/169-punkty-pomocy/2034-powiat-goleniowski

Na stronie internetowej https://www.powiat-goleniowski.pl/, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2023r. Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla powiatu Goleniowskiego.

W ramach świadczeń pomocy społecznej wyróżnia się:

 • Świadczenia pieniężne:
 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
 • Świadczenia niepieniężne:
 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

Czym jest Dom Pomocy Społecznej (DPS)?

Dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez gminę, powiat lub województwo. Tworzony jest w celu zaspokajania potrzeb bytowych oraz świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych na rzecz mieszkańców takiego domu.

Umieszczenie osoby w DPS jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielenia pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji mediatora w linku poniżej, który przybliży nam pojęcie mediacji:

 

MEDIACJE

 

Do dnia 27 maja 1990 r. całe mienie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli tylko nie stanowiło własności osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która na mocy przepisów szczególnych mogła nabywać we własnym imieniu i na własną rzecz mienie, stanowiło własność państwa, a właściwie Skarbu Państwa.

Stosownie do art 991 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej w znaczeniu k.c.) „ Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie im. Stefana Żeromskiego odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców Powiatu Nowogardzkiego. Poruszana tematyka związana była z szeroko pojętym postępowaniem spadkowym.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY