Darowizna

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Cechą darowizny jest zatem jej nieodpłatność, należy przez nią rozumieć brak ekwiwalentu ekonomicznego jako odpowiednika świadczenia darczyńcy.

Oświadczenie darowizny powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego – jednak jeżeli przyrzeczenie zostało już wykonane pomimo nie złożenia go w formie aktu notarialnego to mimo to jest ważne. Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość umowa darowizny dla swej skuteczności bezwzględnie wymaga formy aktu notarialnego.

W dniu 14 listopada 2023r. odbyły się warsztaty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolnczego im. Wincentego Witosa w Boninie w łącznym wymiarze 5 godz. lekcyjnych. Tematami spotkania było odróżnienie przestepstwa od wykroczenia,

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (a nie interes rodziców).

Obowiązki dzieci i rodziców

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo. W sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia, dziecko powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

Lista niezbędnych dokumentów i informacji.

Korzystając z bezpłatnych porad prawnych, warto przygotować odpowiednie dokumenty i informacje, aby umożliwić prawnikowi lub doradcy udzielenie Ci jak najbardziej kompleksowej pomocy. Pamiętaj, że każda sprawa może być inna, więc dokładność w przygotowaniu dokumentów i informacji jest kluczowa. Im więcej szczegółów dostarczysz, tym bardziej efektywna będzie pomoc prawna, którą otrzymasz. Poniżej znajdziesz listę dokumentów i informacji, które mogą być przydatne:

Dnia 6 grudnia 2022r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów w Centrum Kultury w Bobolicach, którego uczestnikami byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem spotkania był; "Aktywny i świadomy senior". Uczestnicy otrzymali ulotki NPP, wizytówki a także opracowany artykuł na temat "Jak starać się o pełnomocnika z urzędu".

Jak pozwać partnera o alimenty?

Alimentacja to bardzo poważny problem społeczny odnoszący się do różnych relacji rodzinnych, często boleśnie dotykający rodzinę, niekiedy uniemożliwiający wręcz normalną egzystencję na podstawowym poziomie.

W polskim prawie rodzinnym obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka został ukształtowany w sposób uprzywilejowany tj. według zasady dobra dziecka. Stosownie do treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to na rodzicach spoczywa obowiązek dostarczenia środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia potrzeb dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie i którego majątek nie przynosi dochodów pozwalających na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Spadkobierca może postąpić na trzy sposoby:

-przyjąć spadek wprost (w całości)

    -przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza

    -odrzucić spadek 

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinna być złożona w formie oświadczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Oświadczenie to spadkobierca składa przed sądem lub notariuszem. Jeśli spadkobierca tego nie uczyni, to z mocy prawa nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Termin złożenia oświadczenia biegnie dla każdego ze spadkobierców oddzielnie i jest wyznaczany przez chwilę, w której dowiedział się, że jest powołany do spadku. 

W listopadzie 2022 roku odbyły się zajęcia z edukacji prawnej w powiecie koszalińskim które przeprowadził adwokat i doradca obywatelski Łukasz Gołubiński współpracujący z Zaborski Towarzystwem Naukowym.

Dnia 4 listopada 2022r. odbyły się zajęcia edukacyjne w formie wykładu dla seniorów Klubu Seniora w Mścicach oraz dnia 15 listopada dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Będzinie. Tematem zajęć było: