Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Karlinie dnia 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Szanowni Państwo!

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo mieszkańców na terenie powiatu białogardzkiego w okresie od dnia 31 stycznia 2022 roku do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie odbywać się poza lokalem punktu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie oraz drogą mailową.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat białogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 3 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie białogardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-bialogardzki

W dniu 14 grudnia 2021r. radca prawny Cezary Wicik przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej w Budynku Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Spotkanie zorganizowane zostało dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w ramach spotkania kawiarenki obywatelskiej. 

W dniach 29 listopada 2021r. oraz 6 grudnia 2021r. doradca obywatelski Anna Janik przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla seniorów z Klubu Seniora w Karlinie.

 W dniu 19 listopada 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Krzysztof Bednarz przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów klas licealnych I Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie.

Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika przysługuje refundacja składek KRUS. By spełnić warunki niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika musi:

W 2019 wzrosła świadomość konsumentów w kwestii odpowiedzialności usługodawców za zabiegi kosmetyczne. Wskutek tego jest to kolejna grupa zawodowa, która zaczyna ponosić konsekwencje swoich błędów w stopniu znaczącym. Co do zasady spowodowane jest to głównie poprzez popularyzacje i stopniowe powiększanie się rynku usług.

Roszczenie jest to prawo będące uprawnieniem jednej osoby do żądania od oznaczonej, drugiej osoby zachowania się w ściśle określony sposób, np. poprzez zapłacenie zobowiązania, przystąpienie do umowy, naprawienie szkody.