W dniu 6 września 2021r., na Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie odbyły się otwarte zajęcia edukacyjne, których uczestnikami były osoby zainteresowane tematyką warsztatów zarówno z terenu gminy Czarna Woda jak i gmin sąsiadujących.

Co do zasady podstawową formą nabycia własności nieruchomości jest jej kupno bądź otrzymanie drogą dziedziczenia lub darowizny. Zdarza się jednak, że nieruchomość należąca do innej osoby znajduje się w posiadaniu kogoś, kto nie jest jej właścicielem chociaż jak właściciel się zachowuje czyli faktycznie wykonuje prawo własności w ciągu oznaczonego w ustawie, jaką jest kodeks cywilny, czasu.

Dnia 18 marca 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne, w którym uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne osoby zainteresowane tematyką warsztatów zwłaszcza podopieczni MOPS w Czarnej Wodzie i trzy osoby z gmin sąsiadujących. Zajęcia poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska.
 

W dniu 11 marca 2021 roku przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne, w którym uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne osoby zainteresowane pozyskaniem mieszkania z zasobów mieszkaniowych gminy. Spotkanie poprowadziła adwokat Barbara Miloch - Kosikowska.

W dniu 26 lutego 2021 roku adwokat Barbara Miloch - Kosikowska przeprowadziła warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne osoby zainteresowane; głównie podopieczni MOPS borykający się z trudnościami wychowawczymi, a zawłaszcza zagrożeniem demoralizacją wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty podzielone zostały na dwa bloki: wykładowy oraz panel dyskusyjny podczas, którego zainteresowane osoby mogły zadawać pytania, ale również dzielić się trudnościami i dotychczasowymi doświadczeniami w tematyce warsztatów.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność nie powstała przed 18 rokiem życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia – kształtująca się linia orzecznicza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 roku

część II

W ślad za wcześniejszym artykułem o tym samym tytule w części drugiej chciałabym przedstawić stanowisko sądów administracyjnych zgoła odmienne od przedstawionego w części pierwszej. Niektóre sądy administracyjne nie podzielają tego stanowiska o konieczności dokonania w pierwszej kolejności zmian w obowiązujących przepisach  i uznają, że świadczenia winny być przyznawane z pominięciem uznanego za niekonstytucyjny art. 17 ust. 1b u.ś.r..

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność nie powstała przed 18 rokiem życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia – kształtująca się linia orzecznicza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie starogardzkim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-starogardzki-czarna-woda

 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich w głównej mierze reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Celem ustawy jest dążenie
do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia tym nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem i zasadami współżycia społecznego, umacniania funkcje opiekuńczo – wychowawcze, jak również poczucie odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

KOMUNIKAT

STAROSTY STAROGARDZKIEGO