Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK 

RODZAJE ZATRUDNIENIA 

W obecnych stosunkach gospodarczych, powszechnym stało się, oferowanie konsumentom kart przedpłaconych. Karty takie cieszą się ogromnym powodzeniem.

Karta przedpłacona, wydawana jest po dokonaniu wpłaty środków pieniężnych przez klienta na rzecz emitenta karty. W przypadku braku wykorzystania środków w zakreślonym terminie, w pierwszej kolejności należy odwołać się do postanowień regulaminów wystawiającego. Oczywistym jest, że na treść regulaminów emitenta nie ma wpływu klient korzystający z karty. Powyższe, skutkuje objęcie konsumenta szczególną ochroną jako „słabszego uczestnika umowy”.

Ogólną zasadną wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta.

Przyjmuje się, że odpowiedzialność ta może opierać się na różnych podstawach prawnych tj. na podstawie art. 415 lub 431 kodeksu cywilnego. Różnica we wskazanych przepisach sprowadza się do tego, że jeśli zwierzę hodowane, pozostające pod pieczą człowieka, wyrządziło szkodę w wyniku instynktownego zachowania, niezależnego od człowieka, wówczas podstawę odpowiedzialności będzie stanowił przepis art. 431 kodeksu cywilnego tzw. wina w nadzorze. Natomiast, jeśli zwierzę, które wyrządziło szkodę będzie kierowane przez człowieka, wówczas podstawą odpowiedzialności stanowi art. 415 kodeksu cywilnego. W obu przypadkach zastosowanie znajduje przepis art. 363 kodeksu cywilnego, określającego formy naprawienia szkody.  

Kara ograniczenia wolności orzeczona na podstawie przepisów kodeksu karnego polega na:

– obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

– potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

W dniu 28 września 2023 odbyły się warsztaty dla młodzieży z klas IV-VII  w  Szkole Podstawowej w Kołczygłowach w  wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Warsztaty miały na celu przybliżenie młodzieży funkcjonowania dóbr osobistych w internecie, ich ochrony oraz konsekwencji naruszenia. Wyjaśniono czym są dobra osobiste. Podano przykłady dóbr osobistych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

 

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

 W polskim porządku prawnym spadkobierca ma możliwość przyjęcia spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi tzw. proste przyjęcie spadku, przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi bądź też spadek odrzucić.

W okresie październik - grudzień adwokat / doradca obywatelski Małgorzata Pierwieniecka przeprowadziła w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnicy gmina Bytów na rzecz lokalnej społeczności spotkania edukacyjne w postaci wykładów i warsztatów poświęconych tematom:

Dziedziczenie po zmarłym następuje na podstawie ustawy czyli kodeksu cywilnego lub też testamentu – jeśli spadkodawca testament napisał.Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, za pomocą testamentu spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem wedle swojego uznania przekazując schedę konkretnej osobie lub osobom.