Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Skórczu dnia 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

KOMUNIKAT STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 24 lutego 2022 roku

KOMUNIKAT STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dn. 20 stycznia 2022 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat starogardzkim od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie starogardzkim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-starogardzki-skorcz

Na stronie internetowej http://powiatstarogard.pl/, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA ZMIANA GODZIN UDZIELANIA PORAD W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych w Skórczu.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Zmieniono zasady powierzania mienia pracownikowi.
Zgodnie z nowym art. 125 k. p. podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, która musi być zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zaliczka i zadatek dwa słowa rozpoczynające się na „z” brzmią podobnie i często są ze sobą mylone, choć ich charakter i funkcja są odmienne. Podpisując umowę chcemy zabezpieczyć się na wypadek jej niewykonania przez drugą stronę. Warto przyjrzeć się jaka jest między nimi różnica, by nie popełnić „kosztownego” dla nas błędu.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 11 maja 2017 roku w Przychodni w Skórczu, odbyło się bezpłatne szkolenie w ramach nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej przez prawnika Magdę Czarnecką.