W dobie cyfrowej, gdzie media społecznościowe i internet stały się głównymi platformami komunikacji, problem hejtu i mowy nienawiści nabiera nowego wymiaru, zwłaszcza wśród osób niepełnoletnich. Polskie prawo stanowi o odpowiedzialności za tego typu działania, jednak specyfika tej odpowiedzialności w kontekście osób niepełnoletnich wymaga dokładniejszego omówienia.

W kontekście prawnym, kwestia dochodzenia kontaktów z dzieckiem przez ojca jest tematem, który budzi wiele emocji oraz pytań dotyczących dostępnych środków prawnych. Przepisy prawa rodzinnego w Polsce, jak i w wielu innych jurysdykcjach, podkreślają znaczenie utrzymania kontaktów dziecka z obydwoma rodzicami, nawet po rozpadzie związku. W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu narzędzi prawnych, które ojcowie mogą wykorzystać w celu dochodzenia swojego prawa do kontaktów z dzieckiem.

 Rynek pracy w Polsce funkcjonuje w oparciu o różnorodne formy zatrudnienia, które są regulowane przez przepisy prawne. Dwa powszechne typy umów to umowa o pracę oraz umowa zlecenie. Pomimo że oba rodzaje umów wydają się na pierwszy rzut oka spełniać podobną funkcję – umożliwiają wykonywanie pracy za wynagrodzeniem – istnieje między nimi szereg istotnych różnic, zarówno w aspekcie praw, jak i obowiązków stron. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie tych różnic i przedstawienie ich konsekwencji dla pracowników i zleceniobiorców.

Darowizna jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych instytutów prawa cywilnego. W polskim porządku prawnym darowizna jest regulowana przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Jest to czynność prawna, której głównym celem jest bezpłatne przekazanie przez jedną osobę (darczyńcę) na rzecz innej osoby (obdarowanego) określonego dobra, co wiąże się z określonymi skutkami prawnymi oraz podatkowymi. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania darowizny w polskim systemie prawnym.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

ALIMENTY NA MAŁOLETNICH

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie potrzeby także środków wychowania. O zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują w każdym razie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 k.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

W dniach 30 i 31 stycznia 2023 oraz 02 lutego 2023 odbyły się warsztaty dla młodzieży w Zespole Szkół Pomadgimnazajalnych w Skórczu. W zajęciach wzięła udział młodzież 10 klas w łącznym wymiarze 6 godzin lekcyjnych. Tematem warsztatów był " HEJT - mowa nienawiści". Młodzież dowiedziała się

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Skórczu dnia 23 i 30 grudnia 2022 roku będzie pełnił dyżury w sposób zdalny.

W IV kwartale odbył się cykl warsztatów (5 spotkań) edukacyjnych dla uczniów10-ciu klas (pierwszych i drugich) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu. Tematem spotkań było omówienie zakresu odpowiedzialności prawnej za mowę nienawiści w internecie.