W wielu rodzinach w naszym kraju jedynie jeden z małżonków pracuje zawodowo osiągając dochody . Drugi z małżonków często pozostaje natomiast w domu zajmując się sprawami domowymi i opieką nad dziećmi . Szczególnie często taki stan rzeczy ma miejsce na wsiach oraz w małych miastach . Z reguły stroną nie pracującą zawodowo jest kobieta . Konsekwencją takiego układu ról małżonków w rodzinie są stosunkowo ograniczone środki finansowe przypadające na osobę w rodzinie . W takich sytuacjach - często z pomocą przychodzi rodzina małżonków - teściowie . Pomoc taka dotyczy różnych spraw - zarówno mieszkaniowych , jak i spraw związanych z bieżącym utrzymaniem rodziny . Jeżeli pomocy udzielają rodzice tylko jednego z małżonków to fakt ten może mieć istotne znaczenie dla sytuacji majątkowej zwłaszcza tego z małżonków , którego rodzice takiej pomocy nie chcą lub nie mogą udzielić .

W dniu 21.12.2023r. odbyły się warsztaty w Urzędzie Gminy w Świerznie w wymiarze 5 godzin lekcyjnych. Tematyką spotkania były ALIMENTY.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. I

PRAWA DLA KOBIET CZ. I

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

 W naszym kraju , podobnie jak i w większości krajów europejskich , wzrasta liczba rozwodów oraz liczba związków nieformalnych - konkubinatów , które nie przetrwały próby czasu .

Konsekwencją powyższych zjawisk są problemy związane z koniecznością utrzymywania relacji między byłymi partnerami oraz między nimi a dziećmi narodzonymi z tych związków .

Klauzule abuzywne w umowach „frankowych”

Zgodnie z art. 385 1 §1 kc postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Abuzywne zapisy umowy nie będą wiązać konsumenta, gdy:

W dniu 01 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja z 1 grudnia 2022 r. do ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2581). Nowym rozwiązaniem jest wydłużenie terminu w przypadku, gdy kupujący chce odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiecie Kamieńskim od dnia 1 stycznia 2023 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2023r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Niedopłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie Kamieńskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/zachodnio-pomorskie/powiat-kamienski

Na stronie internetowej powiatkamienski.pl, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi Punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego dla powiatu kamieńskiego.