Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Kluczborku Osadzie w dniu 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Często Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej rozpoznając wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną np. matką/ojcem niezdolną do samodzielnej egzystencji - powołują się na art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych który stanowi, że:

"Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia."

- i w konsekwencji odmawiają przyznania w/w świadczenia uzasadniając to tym, że ustalono, że niepełnosprawność w stopniu znacznym u osoby wymagającej opieki występuje od niedawna, tj. np. od 80 roku życia osoby która wymaga opieki.

Czy w sytuacji gdy zostałeś wezwany do sądu na rozprawę w charakterze świadka jesteś zobowiązany do stawiennictwa na wyznaczony termin? Co w sytuacji gdy w dacie wezwania miałeś zaplanowany np. urlop (opłacone wczasy) lub termin operacji?

Świadczenia przedemerytalne są formą wsparcia finansowego dla osób, które utraciły pracę nie z własnej winy, ale jednocześnie mają problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Świadczenie to przysługuje po spełnieniu odpowiednich warunków, a wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

KOMUNIKAT
o wznowieniu przyjmowania klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat żuromiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie żuromińskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

W dniu 6.12.2021r. przeprowadzono warsztaty prawne dla uczniów w Szkole Podstawowej w Kliczewie Dużym. Warsztaty przeprowadził radca prawny/doradca obywatelski Remigiusz Sawicki.

Dnia 3 grudnia 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łaszewie. Przeprowadził je radca prawny/doradca obywatelski Remigiusz Sawicki.

W dniu 29 listopada 2021r.. odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w miejscowości Gościszka. Przeprowadził je radca prawny/doradca obywatelski Remigiusz Sawicki.

Co do zasady podstawową formą nabycia własności nieruchomości jest jej kupno bądź otrzymanie drogą dziedziczenia lub darowizny. Zdarza się jednak, że nieruchomość należąca do innej osoby znajduje się w posiadaniu kogoś, kto nie jest jej właścicielem chociaż jak właściciel się zachowuje czyli faktycznie wykonuje  prawo własności w ciągu oznaczonego w ustawie, jaką jest kodeks cywilny, czasu.