KIEDY OBYWATELOWI PRZYSŁUGUJE SKARGA NA BEZCZYNNOŚCI I PRZEWLEKŁOŚĆ W POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNYM:

Zgodnie z art. 12 Ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa), organy powinny działać wnikliwe i szybko, posługując się, jeśli to możliwe, najprostszymi środkami do załatwienia sprawy.

Sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu na dowodach, które zostaną przedstawione przez stronę albo dowodach i faktach powszechnie znanych lub znanych organowi z urzędu, przed którym toczy się postępowanie administracyjne, powinny być załatwione niezwłocznie. To samo dotyczy spraw, w których fakty i dowody są możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje już organ. Z wykładni językowej wynika, że jest to odstępstwo od zasady ogólnej załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie jest terminem krótszym, polegającym na, de facto, załatwieniu sprawy „od ręki”. Może to dotyczyć, na przykład, zarejestrowania osoby bezrobotnej w urzędzie pracy. Po przedstawieniu przez petenta wszelkich niezbędnych informacji – wówczas, tego samego dnia, sprawa powinna zostać rozpoznana przez ten organ

W dniu 7 listopda 2023 odbyły się warsztaty dla matek w zakresie tematyki aktualnych problemów prawnych osób niepełnosprawnych w Polsce.

Mediacja to jedna z metod pozasądowego rozwiązywania konfliktów, prosta i przyjazna dla stron. Najprościej można powiedzieć, że jest to rozmowa lub negocjacje stron w obecności mediatora, czyli bezstronnej osoby trzeciej. Zadaniem mediatora jest takie prowadzenie rozmowy, aby strony się usłyszały, zrozumiały i skupiły na szukaniu rozwiązania konfliktu, w sposób akceptowalny i satysfakcjonujący dla obu stron. Mediacja daje stronom takie możliwości, a udział mediatora ułatwia wypracowanie kompromisu satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych. Ogranicza także pole przyszłych sporów. Dojście do rozwiązywania sporu w drodze mediacji może zaoszczędzić stronom czas, pieniądze, odciążyć sąd, a często pozostawić strony w lepszej kondycji psychicznej, niż po przejściu przez proces sądowy. Istnieje również szereg innych istotnych korzyści wynikających z mediacji, do których należą m. in. poniższe:

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

 Przez termin eksmisji należy rozumieć wszelkie czynności, których celem jest usunięcie kogoś z zajmowanej przez niego bezprawnie nieruchomości. Przykładami takich sytuacji może być zamieszkiwanie lokalu przez osoby, którym została wypowiedziana umowa najmu lub samowolne zajęcie mieszkania bez wiedzy jego właściciela. Zarządzenie opuszczenia nieruchomości przez nielegalnych lokatorów przebiega w Polsce według określonego porządku. Celem eksmisji jest nie tylko zmuszenie niepożądanych osób do wyprowadzki, ale także opróżnienie nieruchomości z ich przedmiotów oraz wydanie domu lub mieszkania właścicielowi.

Tytułem wstępu należy wskazać, iż jeśli dana nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi koniecznej to można złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Dzięki temu uzyska się prawo dojazdu i przechodu do swojej działki, nawet wbrew woli sąsiadów.

Dniu 10 października 2022 r. odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku przy ul. Kościuszki 17, które poprowadził prawnik i doradca obywatelski Radosław Robiński. Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa spadkowego.

Zapraszamy do zapoznania się z E-poradnikami. Link znajduję się poniżej:

 

DZIEDZICZENIE I SPADEK

PRAWA DLA KOBIET

ŚRODOWISKO PRACY