Regulacja kosztów postępowania egzekucyjnego została zawarta w art. 770 kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: „kpc”). W postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zatem zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty egzekucji, niezależnie od wyniku tego postępowania, przy czym chodzi tu o koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty egzekucyjne mogą obciążać wierzyciela tylko w przypadku, gdy nie były niezbędne do celowego prowadzenia egzekucji. Chodzi tu w szczególności o decyzję, czy wydatek poniesiony w postępowaniu egzekucyjnym był konieczny, ale także czy przeprowadzenie egzekucji w ogóle było celowe. 

Świadczenia alimentacyjne mają z założenia zaspokajać bieżące, usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. W związku z tym w ugodzie lub orzeczeniu dotyczącym alimentów określa się jedynie doraźną wysokość i termin uiszczania tych świadczeń bez uwzględnienia przewidywanych zmian (wzrostu lub obniżenia) tych świadczeń w przyszłości. Nie oznacza to jednak, że raz ustalona wysokość świadczeń alimentacyjnych nie może być zmieniona.

Zachowkiem nazywamy szczególną formę ochrony interesów najbliższych spadkodawcy. Najprościej ujmując,  zachowek stanowi majątek, jaki osoby najbliższe powinny otrzymać od spadkodawcy, i to zarówno za jego życia lub jego śmierci. Istnieje kilka metod, którymi może się posłużyć spadkodawca aby przekazać majątek: od umowy darowizny, poprzez powołanie w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, aż do rozrządzeń spadkowych (np. poprzez zapis testamentowy).

Informujemy, że od dnia 7 marca 2022 r. przywraca się udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZPOZA LOKALEM PUNKTU

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat nowomiejski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie nowomiejskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/warminsko-mazurskie/powiat-nowomiejski

Rozwód jest instytucją uregulowaną w art. 56-61 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) (dalej: k.r.o.) . Instytucja ta umożliwia rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga z małżonków. Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o.: Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

W dniu 20 października 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Małgorzata Koszewska przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla pracowników oraz mieszkańców Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.

W dniu 15 października 2021r. radca prawny i doradca obywatelski Marta Mazur-Kraweć przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Mszanowie.

8 września 2021 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne. Zajęcia poprowadzone zostały przez radcę prawnego, doradcę obywatelskiego Karola Pniewskiego.