Wszystkie sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. Zawarcie ugody jest optymalnym skutkiem zawezwania do próby ugodowej, albowiem kończy ono powstały spór. Jeżeli jednak w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody, nie jest możliwe przekształcenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w pozew. W takiej sytuacji strona musi wnieść odrębny pozew, jeżeli zamierza dochodzić roszczenia w postępowaniu rozpoznawczym. Czy zawezwanie do próby ugodowej ma zatem jakiekolwiek uzasadnienie, zwłaszcza gdy od wniosku w tym przedmiocie pobierana jest obecnie taka sama opłata sądowa, jak od pozwu?

Uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego jest dla wielu osób, w tym rolników, realizacją wieloletniego wysiłku i wkładu w system zabezpieczenia społecznego. Możliwość faktycznego pobierania takich świadczeń w pełnej wysokości przez rolników zależna jest jednak co do zasady od zaprzestania prowadzenia przez nich jakiejkolwiek działalności rolniczej, pod rygorem daleko idących skutków prawnych, z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń włącznie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat brodnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie brodnickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-brodnicki-npp

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Kiedy jesteśmy w pełni sił zapracowani i nic nam nie dolega nie myślimy zupełnie o tym, że niekiedy nasza sytuacja rodzinna czy zdrowotna może ulec zmianie. Pewnego dnia okazuje się jednak, że nasze zdrowie zaczyna szwankować, albo zdajemy sobie sprawę, że nasza kariera zawodowa dobiega końca i czas przygotować dokumenty na upragnioną i wyczekiwaną emeryturę. Jakże często w życiu okazuje się, że to co dla nas jest oczywiste w praktyce może być zupełnie inaczej odebrane i interpretowane przez ZUS bądź KRUS.

W dniu 01.10.2020r. odbyło się ponowne spotkanie z członkami Klubu Seniora w Jabłonowie Pomorskim. Ostatnie spotkanie wywarło pozytwny odbiór, więc seniorzy poprosili radcę prawnego Martę Wilkońską-Żuralską o ponowne spotkanie.

W dniu 23.09.2020r. odbyło się spotkanie edukacyjne z członkami Klubu Seniora Aktywny Senior "Plus" oraz członkiniami zespołu Wesołe Komuszki w Zbicznie. Zajęcia przeprowadziła radca prawny Marta Wilkońska-Żuralska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 18.09.2020r., odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami z Klubu Seniora w Konojadach z doradcą obywatelskim Martą Wilkońską - Żuralską.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 października zostają przywrócone stacjonarne porady prawne w Osieku. Poniżej komunikat Starosty Brodnickiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W czwartek tj. 10.09.2020r., odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami w Jabłonowie Pomorkim, którego opiekunem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Warsztaty miały tematykę z prawa m.in. rodzinnego, małżeńskiego prawa majątkowego, bankowgo oraz z zakresu bezpieczeństwa seniorów w sieci i zawieraniu umów na odległość.

Spotkanie przebiegło w świetnej, wesołej atmosferze. Seniorzy byli bardzo aktywni, zadawli pytania, opowiadali o swoich doświadczeniach i mogli skorzystać z indywidualnych porad prawnych.

Warsztaty przeprowadzila Pani Marta Wilkońska-Żuralska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zadatek należy do grupy tzw. dodatkowych postanowień umownych, wzmacniających więź zobowiązaniową między stronami i pełniącym funkcje mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2019 r., IV CSK 163/18, LEX nr 2686043). Celem zadatku jest zatem przede wszystkim zwiększenie prawdopodobieństwa, że umowa zostanie wykonana zgodnie z jej treścią, ustaloną przez strony takiego kontraktu. W związku z tym zadatek stosunkowo często jest wykorzystywany w celu zabezpieczenia wykonania umowy.