KOMUNIKAT

 

Starosty Brodnickiego

z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie wyboru sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brodnickiego

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492 z póżn. zm.) Starosta Brodnicki informuje, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 28 marca 2022 r. będzie odbywać się na terenie powiatu brodnickiego osobiście w punkcie, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej w konkretnym punkcie powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 56/4950800 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Instytucja zachowku przewiduje ustawową ochronę interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy przed krzywdzącym je rozrządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci. Uprawnienia do zachowku służą urzeczywistnieniu obowiązków moralnych, jakie spadkodawca ma względem swoich najbliższych oraz realizacji zasady, iż nikt nie może na wypadek swojej śmierci rozporządzić swoim majątkiem dowolnie, z pominięciem swoich najbliższych. Zachowek stanowi w pewnym sensie zastępczą formę dziedziczenia, ma bowiem zapewnić członkom najbliższej rodziny spadkodawcy korzyści związane ze spadkobraniem. Celem instytucji zachowku jest zatem ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym (tak m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2021 r., I ACa 544/20, LEX nr 3184014).

KOMUNIKAT
 
Starosty Brodnickiego z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie wyboru sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w punktach nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu brodnickiego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat brodnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie brodnickim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-brodnicki-npp

W dniu 28 grudnia 2021r. adwokat Małgorzata Cygan, przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla seniorów w ramach programu prowadzonego przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Hufiec ZHP Brodnica.

Warto wiedzieć, że ostatnia nowelizacja przepisów ustawy Prawo upadłościowe z 24 marca 2020 roku wprowadziła szereg istotnych zmian w upadłości konsumenckiej głównie z myślą o konsumentach. Z jednej strony dużo łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką, z drugiej zaś jej ogłoszenie nie daje gwarancji uzyskania oczekiwanego skutku w postaci całkowitego umorzenia długów.  Przyjrzyjmy się co to za zmiany i czego dokładnie dotyczą?   

W dniu 21 października 2021r. radca prawny Paweł Felczak przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie.

W dniu 21 września 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Karol Pniewski, przeprowadził spotkanie edukacyjne z zakresu prawa dla mieszkańców Gminy Brodnica w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Z dniem 19.07.2021r. powraca stacjonarne udzielanie porad prawnych w punkcie w Jabłonowie Pomorskim.

Rejestracja pod nr tel. 56 495 08 00.

 

 

Wszystkie sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. Zawarcie ugody jest optymalnym skutkiem zawezwania do próby ugodowej, albowiem kończy ono powstały spór. Jeżeli jednak w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody, nie jest możliwe przekształcenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w pozew. W takiej sytuacji strona musi wnieść odrębny pozew, jeżeli zamierza dochodzić roszczenia w postępowaniu rozpoznawczym. Czy zawezwanie do próby ugodowej ma zatem jakiekolwiek uzasadnienie, zwłaszcza gdy od wniosku w tym przedmiocie pobierana jest obecnie taka sama opłata sądowa, jak od pozwu?