Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat brodnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie brodnickim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-brodnicki-npp

W dniu 28 grudnia 2021r. adwokat Małgorzata Cygan, przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla seniorów w ramach programu prowadzonego przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Hufiec ZHP Brodnica.

Warto wiedzieć, że ostatnia nowelizacja przepisów ustawy Prawo upadłościowe z 24 marca 2020 roku wprowadziła szereg istotnych zmian w upadłości konsumenckiej głównie z myślą o konsumentach. Z jednej strony dużo łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką, z drugiej zaś jej ogłoszenie nie daje gwarancji uzyskania oczekiwanego skutku w postaci całkowitego umorzenia długów.  Przyjrzyjmy się co to za zmiany i czego dokładnie dotyczą?   

W dniu 21 października 2021r. radca prawny Paweł Felczak przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie.

W dniu 21 września 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Karol Pniewski, przeprowadził spotkanie edukacyjne z zakresu prawa dla mieszkańców Gminy Brodnica w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Z dniem 19.07.2021r. powraca stacjonarne udzielanie porad prawnych w punkcie w Jabłonowie Pomorskim.

Rejestracja pod nr tel. 56 495 08 00.

 

 

Wszystkie sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. Zawarcie ugody jest optymalnym skutkiem zawezwania do próby ugodowej, albowiem kończy ono powstały spór. Jeżeli jednak w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody, nie jest możliwe przekształcenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w pozew. W takiej sytuacji strona musi wnieść odrębny pozew, jeżeli zamierza dochodzić roszczenia w postępowaniu rozpoznawczym. Czy zawezwanie do próby ugodowej ma zatem jakiekolwiek uzasadnienie, zwłaszcza gdy od wniosku w tym przedmiocie pobierana jest obecnie taka sama opłata sądowa, jak od pozwu?

Uzyskanie prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego jest dla wielu osób, w tym rolników, realizacją wieloletniego wysiłku i wkładu w system zabezpieczenia społecznego. Możliwość faktycznego pobierania takich świadczeń w pełnej wysokości przez rolników zależna jest jednak co do zasady od zaprzestania prowadzenia przez nich jakiejkolwiek działalności rolniczej, pod rygorem daleko idących skutków prawnych, z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń włącznie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat brodnicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie brodnickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-brodnicki-npp

Porady w punkcie Osiek od początku nowego roku odbywać się będą w trybie stacjonarnym, natomiast w punkcie Jabłonowo Pomorskie  nadal telefonicznie.

 

Rejestracja pod nr tel. 56 495 08 00.