W dniu 15 listopada 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615). Głównym założeniem wprowadzonych zmian jest skrócenie czasu trwania postępowań spadkowych. Jedną ze zmian jest kwestia odrzucenia spadku przez małoletniego.

Zasadniczym ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustawowy ustrój majątkowy. Zgodnie z nim z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W dniu 16 listopada 2023r. w Zespole Szkół nr I im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie odbyły się warsztaty edukacyjne w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Tematyką warsztatów było prawo, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacja oraz hejt w internecie.

W dniach 18 i 25 listopada 2023r. odbyły się warsztaty na rzecz grupy emerytowanych członków - działaczy NSSZ Solidarność Regionu Koszalińskiego "Pobrzeże" w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Warsztaty odbyły się w siedzibie Zarządu Regionu Koszalińskiego "Pobrzeże" NSSZ "Solidarność" przy ulicy Zwycięstwa 7-9.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

  • KOMU MOŻE BYĆ UDOSTĘPNIONA DOKUMENTACJA MEDYCZNA?
  • Pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości),
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta: rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
  • Opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym),
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej, natomiast po uprzedniej weryfikacji, czy dane upoważnienie rzeczywiście znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta,
  • Osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
  • Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,
  • Instytucjom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r.

Nie popełnia przestępstwa z art. 233 § 1a k.k. świadek składający fałszywe zeznanie z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, jeśli — realizując prawo do obrony — zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, nie wyczerpując jednocześnie swoim zachowaniem znamion czynu zabronionego określonego w innym przepisie ustawy.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Śmierć kogoś z bliskich jest bardzo dużym ciosem. Rodzina pogrążona w żałobie i skupiona na organizacji pogrzebu oraz załatwieniu wszelkich formalności związanych z tym przykrym wydarzeniem rzadko kiedy skupia się na kwestii spadku. Jest to dosyć często spotykany i niekiedy przykry w skutkach błąd. Należy pamiętać, że dziedziczone są nie tylko dobra materialne i niematerialne, ale również różnego rodzaju zadłużenia i zobowiązania zmarłego spadkodawcy. Aby wiedzieć, jak postąpić w przypadku dziedziczenia, należy znać podstawy prawne związane ze spadkiem.