SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU – CZYLI CO ZROBIĆ GDY PRZEZ NASZĄ DZIAŁKĘ PRZEBIEGA LINIA ENERGETYCZNA LUB GAZOCIĄG

 

Posiadasz nieruchomość, przez którą przebiega linia eletroenergetyczna, gazociąg, wodociąg czy światłowód? Warto przyjrzeć się tym urządzeniom bliżej – jeśli spełnione zostaną określone warunki, być może będzie Ci się należało wynagrodzenie z tytułu ustanowienia na Twojej nieruchomości służebności przesyłu oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Wpływ postępowania o uzyskanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka na bieg terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego spadkobierca powołany do spadku z ustawy bądź z testamentu może spadek przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 03.03.2021 r. do 07.04.2021 r. dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie realizowany według poniższego harmonogramu.

W dniach 18.02.2021r. oraz 25.02.2021r. dyżury będą trwały od 8:30-13:00.

Zapraszamy do rejestracji wizyt.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w mieście Grudziądz prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/miasto-grudziadz-npp

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Kodeks karny reguluje nie tylko przepisy na podstawie, których może dojść do odpowiedzialności karnej, ale również wskazuje sytuacje, w których może wystąpić wyłączenie odpowiedzialności karnej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy zgodnego oświadczenia stron bądź poprzez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy (Dz. U. Z 2020, poz. 1320 t.j.) zależna jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. W tym zakresie ustawodawca zrównał umowę na czas określony oraz umowę na czas nieokreślony.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wiele małżeństw z uwagi na kryzys małżeński podejmuje decyzję o rozwodzie. Jednak w
jakich sytuacjach Sąd może orzec rozwód i czego strony mogą żądać. Aby Sąd mógł orzec rozwiązanie małżeństwa przez rozwód musi stwierdzić trwały i zupełnyrozkład pożycia małżeńskiego. Małżonków wiążą trzy więzi: więź emocjonalna, więź fizycznai więź gospodarcza. Jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do jakiegoś rozkładu ale nie jest onani trwały ani zupełny, sąd może orzec separację.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W związku z wprowadzonym stanem epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Aby skorzystać z takiej porady należy:

zapisać się pod numerem telefonu +48 56 45 10 301

 
Godziny rejestracji od 1 kwietnia 2020 r.:

poniedziałek, wtorek, środa i czwartek 8:00-15:00

piątek 7:30-13:00