Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

W dniu 27 września 2023 w Trzebiatowie  odbyły się warsztaty edukacyjne dla członków Krajowego Stowarzyszenia Aramis w wymiarze 4 godzin lekcyjnych. Tematem warsztatów były prawa konsumenta.

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Kwestie dziedziczenia i spadków są jednymi z najczęstszych problemów prawnych budzących wątpliwości beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wśród licznej gamy zagadnień składających się na prawo spadkowe chyba żadne nie budzi tak licznych kontrowersji jak instytucja zachowku. Omówienie jej przekracza co prawda ramy niniejszej pracy, najkrócej można jednak określić zachowek jako uprawnienie osób najbliższych spadkodawcy do domaganie się zapłaty odpowiadającej części tego co otrzymaliby gdyby byli powołani do spadku z ustawy (oraz gdyby nie doszło do innych rozrządzeń majątkiem o czym będzie mowa w dalszej części artykułu).

W dniu 21 czerwca 2023 w Domu Seniora w Trzebiatowie  odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty trwały 2 h 15 min. Warsztat dotyczył wskazania seniorom, gdzie mogą szukać pomocy prawnej w określonych sprawach, omówiono tematyke dotyczącą zawierania umów na odległość,

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Po upływie terminu przedawnienia ten przeciwko, któremu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia.

Instytucja przedawnienia roszczeń została uregulowania w tytule VI kodeksu cywilnego. Z art. 117 § 1 k.c. wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Celem danej instytucji jest usunięcie stanu niepewności prawnej w sytuacji, kiedy uprawniony przez dłuższy czas nie wykonuje swoich praw podmiotowych (nie realizuje przysługujących mu roszczeń). Zadaniem przepisów o przedawnieniu jest zdyscyplinowanie stron określonych stosunków prawnych, zmobilizowanie wierzycieli, żeby w odpowiednim czasie wykonali swoje prawa podmiotowe, poprzez realizację przysługujących im roszczeń.

Prawo pierwokupu

 

Jest to prawo określonej osoby do pierwszeństwa w zakupie oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby jej właściciel zamierzał sprzedać ją osobie trzeciej.

Prawo pierwokupu może dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych oznaczonych rodzajowo. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Prawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu miesiąca, a co do innych rzeczy - w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy. Realizuje się je przez oświadczenie złożone zobowiązanemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie. Niniejsze oświadczenie staje się skuteczne z chwilą, gdy oświadczenie woli doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią.

Od 2 stycznia 2023 roku Powiat Gryficki przywraca udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w trybie stacjonarnym.

Dnia 16 listopada w Zespole Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie odbyły się warsztaty z edukacji prawnej dla uczniów tej szkoły, które poprowadził adwokat Bartosz Kowalicki działający z ramienia Zaborskiego Towarzystwa Naukowego. Prowadzący omówił uczniom m.in tematykę dotyczącą prawa cywilnego i prawa konsumenta oraz poruszył kwestię zatrudniania młodocianych.

MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ALIMENTÓW NA MAŁŻONKA – MOMENT WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA

Małżonek rozwiedziony, który w wyroku rozwodowym nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od byłego małżonka  dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.