Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad obywatelskich dla powiatu brodnickiego.
Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi. O naruszeniu dobra osobistego należy rozstrzygać mając na uwadze społeczną ocenę określonego zachowania, a nie indywidualne odczucia osoby nim dotkniętej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego regulują przepisy przewidziane w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.). Przepisy przewidziane w tym rozdziale u.k.k. znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów, które spełniają przesłanki uznania za umowę o kredyt konsumencki określone w art. 3 ust. 1 u.k.k., w szczególności umów, których przedmiotem jest udostępnienie kredytobiorcy pod tytułem zwrotnym środków pieniężnych (kredyt bankowy w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, pożyczka).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 29.09.2020r. odbyło się Spotkanie Edukacyjne dla seniorów Klubu Brzozowy Raj w Brzoziu. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska- Żuralska. 
Słuchacze zapoznali się z prawem spadkowym, rodzinnym. Wyjaśniono na czym polega różnica między darowizna a dożywociem, jakie ma to konsekwencje w związku z roszczeniem o zachowek. Seniorzy korzystali również z indywidualnych porad.

Zdju0119cie logo wprowadzenie


W dniu 17.09.2020r. odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami Parafialnego Klubu Seniora "Radosna Jesień". Zajęcia były prowadzone pod kątem prawniczym. 
Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska. 
Tematyka zajęć opierała się na dziedzinach z zakresu prawa spadkowego m.in. omówiono zasady dziedziczenia spadku, Ponadto seniorzy dowiedzieli się jak rozporządzać swoim majątkiem w przypadku zawierania umów darowizny, dożywocia, na odległość i możliwość odstąpienia od nich. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 17.09.2020r. odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami Parafialnego Klubu Seniora "Radosna Jesień". Zajęcia były prowadzone pod kątem prawniczym. 
Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska-Żuralska. 
Tematyka zajęć opierała się na dziedzianach z zakresu prawa spadkowego m.in. omówiono zasady dziedziczenia spadku, Seniorzy również dowiedzieli się jak rozporządzać swoim majątkiem w przypadku zawierania umów darowizny, dożywocia, na odległość i możliwość odstąpienia od nich. 
Ponadtwo Pani Marta opowiedziała jak należy pożądnie sporządzić testament.

Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, a seniorzy słuchali wykładu z zainteresowaniem.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 października ruszają stacjonarne porady obywatelskie w Brodnicy. Poniżej komunikat Starosty Brodnickiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19