Pochodzenie dziecka może zostać ustalone na kilka sposobów

 

  • Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa

 

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Koszty komornicze stanowią nieodzowny element postępowania egzekucyjnego. Wysokość owych kosztów, zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych opłat reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Na koszty komornicze składają się m.in. wszelkiego rodzaju wydatki, które komornik sądowy poniósł w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności (m.in. koszty doręczenia korespondencji,koszty uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania).
 
Kto jest odpowiedzialny za uiszczenie kosztów komorniczych? - Zasadą jest, iż zobowiązanym do pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego jest dłużnik. Należy jednak pamiętać, że Ustawodawca wyróżnia również sytuacje w których obowiązek ten spoczywa na wierzycielu. Mimo, iż godzi to w interes wierzyciela, motywację, która skłoniła go do wszczęcia egzekucji przypadki te nieczęsto lecz występują w praktyce.

W dniu 18 października 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży w Samorządowej Szkole Podstawowej w  Szreńsku w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VIII.  Tematem warsztatów było "  Działalność w sieci i ochrona wizerunku".

W dniu 04 października 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży w Szkole Podstawowej w Radzanowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VII i VIII.  Tematem warsztatów było "  Działalność w sieci i ochrona wizerunku".

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-poradnikami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

 

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

CHARAKTER PRAWNY ZACHOWKU I JEGO FUNKCJE

Pojęcie zachowku zostało uregulowane w art. 991 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) Z art. 991 § 1 k.c. wynika, iż zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy , którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

W dniu 12czerwca 2023r.  odbyły się warsztaty dla młodzieży  w Szkole Podstawowej w Zawadach  w  wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy VII i VIII.  Tematem warsztatów były "  Podstawy prawa karnego".

Proszę zapoznać się z informatorem w linku poniżej:

INFORMATOR

Ministwerstwo Sprawiedliwości stworzyło bazę punktów, w których za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość moża uzyskać pomoc prawną z danej dziedziny prawa lub problematyki. Poradę telefoniczną uyskać można dzwoniąc pod numer telefonu, który jest wskazany w wykazie dyżurów specjalistycznych dostępny  na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne