KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGO z dnia 21 lutego 2022 R.
W SPRAWIE WZNOWIENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU TUCHOLSKIEGO

PUNKTY SPECJALISTYCZNE W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2022 r.
 
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE TUCHOLSKIM

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat tucholski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Niedopłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie tucholskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-tucholski

Z uzyskaniem statusu bezrobotnego wiąże się zarówno szereg uprawnień jak i konkretne obowiązki.

W dniach 15-16.11.2021r. prawnik/doradca obywatelski Marcin Kamiński przeprowadził warsztaty prawne dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie oraz dla mieszkańców.

W dniu 3 listopada 2021r. radca prawny Marika Chlebowicz przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla członków Klubu Seniora w Żalnie. 

W sytuacji gdy pozew/wniosek jest skierowany do sądu bez uiszczonej opłaty sądowej, nie zostaje on merytorycznie rozpatrzony, a brak ten powoduje zwrot pozwu/wniosku do nadawcy (zob. art. 130² Kodeksu postępowania cywilnego) lub wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych (zob. art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego sprawia, że  w zakresie zwolnienia koszty procesu pokrywa Skarb Państwa.

Z dniem 1 lipca 2021r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa petentów korzystających z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie powiatu.

 

Rejestracja pod numerem tel. 52 559 07 51.

Istnieje szereg przesłanek związanych z ubieganiem się o status osoby bezrobotnej. Wypisane są one w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po spełnieniu których i po zarejestrowaniu we właściwym powiatowym urzędzie pracy dana osoba stanie się bezrobotną w rozumieniu ustawowym. Z drugiej strony, jest przepis, który daje ogólne uprawnienie każdego człowieka do pracy. Mowa o artykule trzydziestym trzecim ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wg którego każda kobieta i każdy mężczyzna ma równe prawo do zatrudnienia.  Wypełnia ten przepis ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Według tego aktu prawnego, po udanym procesie rejestracji, dana osoba staje się w rozumieniu ustawy bezrobotną, natomiast z posiadaniem statusu bezrobotnego wiążą się konkretne konsekwencje. Mowa tutaj zarówno o obowiązkach jak i uprawnieniach.