Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

ZACHOWEK 

RODZAJE ZATRUDNIENIA 

PRZEDAWNIENIE 

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ

W dniach 10 i 17 października 2023 odbyły się warsztaty dla młodzieży w  Szkole Podstawowej w im. Prałata Erharda Staniszewskiego w Śliwicach. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych w łącznym wymiarze 5 godzin lekcyjnych. Tematami warsztatów były " Odpowiedzialność prawna nieletnich", "Droga do zawodów prawniczych" oraz "Bezpieczeństwo w sieci".

Roszczenie o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny wynika z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi e-planszami. Link znajduje się poniżej:

DZIEDZICZENIE I SPADEK CZ. II

PRAWA DLA KOBIET CZ. II

Zapraszamy do zapoznania się z e-planszami. Linki znajdują się poniżej:

UPRAWIENI DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

METODY OSZUSTW

MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW – Z CZEGO KONKRETNIE SIĘ SKŁADA

MOBBING

Choroba alkoholowa powoduje poważne skutki dla bliskich alkoholika – zwykle pogarsza sytuację materialną rodziny i zaburza prawidłowe wypełnianie ról społecznych. Bardzo często osoby uzależnione nie widzą w swoim nałogu problemu, próbują go marginalizować. Efektem tego jest częste kwestionowanie konieczności podjęcia leczenia odwykowego. Czy jednak można pomóc uzależnionemu wbrew jego woli?

Zasadniczo terapia odwykowa w Polsce ma charakter dobrowolny. Można jednak doprowadzić do przymusowego leczenia alkoholika. W tym celu należy udać się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych właściwej według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. Jedynie komisja oraz prokurator może obecnie składać do sądu wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Nabywanie gruntów rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem Osoby niebędące rolnikami zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego swobodnie mogą nabywać grunty rolne jedynie w kilku przypadkach. Pierwszym z nich jest nabywanie gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Niestety ze względu na obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami niezmiernie trudno znaleźć działkę, która miałaby metraż nieprzekraczający 2999 m2 . Zgodnie z ustawą wydzielenie z nieruchomości rolnej działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha jest możliwe jedynie gdy działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana będzie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Drugim wyjątkiem jest sytuacja w której osoba niebędąca rolnikiem chciałaby nabyć siedlisko o powierzchni

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE, KTO MOŻE UZYSKAĆ BECIKOWE ?

-rodzic nowo narodzonego dziecka,

-opiekun prawny dziecka tj.i osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

-opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Jeśli jesteś Polakiem mieszkającym za granicą – nie przysługuje ci becikowe w Polsce. W tej sytuacji dowiedz się, czy w kraju w którym mieszkasz istnieją podobne świadczenia.

 Z uzyskaniem statusu bezrobotnego wiąże się zarówno szereg uprawnień jak i konkretne obowiązki. 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest pismem inicjującym wszczęcie postępowania spadkowego po zmarłym. Wniosek ten ma na celu ustalenie tego, kto jest spadkobiercą zmarłego, w jakiej części i w jaki sposób dziedziczy spadek (wprost, z dobrodziejstwem inwentarza).