W sytuacji gdy pozew/wniosek jest skierowany do sądu bez uiszczonej opłaty sądowej, nie zostaje on merytorycznie rozpatrzony, a brak ten powoduje zwrot pozwu/wniosku do nadawcy (zob. art. 130² Kodeksu postępowania cywilnego) lub wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych (zob. art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego). Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego sprawia, że  w zakresie zwolnienia koszty procesu pokrywa Skarb Państwa.

Z dniem 1 lipca 2021r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa petentów korzystających z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie powiatu.

 

Rejestracja pod numerem tel. 52 559 07 51.

Istnieje szereg przesłanek związanych z ubieganiem się o status osoby bezrobotnej. Wypisane są one w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po spełnieniu których i po zarejestrowaniu we właściwym powiatowym urzędzie pracy dana osoba stanie się bezrobotną w rozumieniu ustawowym. Z drugiej strony, jest przepis, który daje ogólne uprawnienie każdego człowieka do pracy. Mowa o artykule trzydziestym trzecim ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wg którego każda kobieta i każdy mężczyzna ma równe prawo do zatrudnienia.  Wypełnia ten przepis ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Według tego aktu prawnego, po udanym procesie rejestracji, dana osoba staje się w rozumieniu ustawy bezrobotną, natomiast z posiadaniem statusu bezrobotnego wiążą się konkretne konsekwencje. Mowa tutaj zarówno o obowiązkach jak i uprawnieniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat tucholski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie tucholskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-tucholski

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Gdy do drzwi dłużnika puka organ egzekucyjny, często jest już zbyt późno na odwołanie od zapadłego orzeczenia. Orzeczenie to jest już prawomocne (lub natychmiast wykonalne w przypadku alimentów, jednak tej kwestii nie będziemy tutaj poruszać) i zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Tym samym stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Często, gdy w naszych drzwiach pojawia się listonosz przynosząc nam korespondencję z Sądu, czy też od Komornika zaczynamy się bać. Poniżej przedstawię modele zachowań, jak i konsekwencji, które płyną z naszych działań.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości dot. przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19W i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów
z petentami Starota Tucholski informuje, iż od dnia 16 marca br. do odwołania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie  drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną (e-mail).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla powiatu tucholskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Tucholskiego.