W polskim porządku prawnym, od 2005 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, mająca zwiększyć skuteczność ochrony człowieka przed przemocą.

            Dostrzegalny i notorycznym problem na gruncie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest trudność w rozróżnieniu konfliktu od przemocy na tle stosowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bardzo często uzasadnieniem odmowy ochrony człowieka jest powołanie się przez władze publiczne na istniejący w rodzinie konflikt, bądź nazywanie istniejących relacji relacją konfliktową.

Alimenty stanowią bardzo istotny element odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci oraz osób zobowiązanych do utrzymania innych członków rodziny. Orzeczenie sądowe bądź ugoda pozasądowa w sprawie alimentów określa ich wysokość i warunki, które muszą być spełnione przez osobę zobowiązaną do płacenia. Jednakże życie nieustannie się zmienia, a sytuacja zarówno rodzinna, jak i majątkowa może ulec pewnym przekształceniom. Dlatego istnieją przesłanki umożliwiające zmianę nawet prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie alimentacyjnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Chojnicki od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnej Pomocy Prawnej w powiecie Chojnickim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-chojnicki-npp-brusy/169-punkty-pomocy/3403-powiat-chojnicki-npp-brusy

Na stronie internetowej https://www.powiat.chojnice.pl/asp/Informacje%2CStrona_glowna%2C92, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.