Blokada alkoholowa to element łagodzący realizację środka karnego realizowanego w postaci orzeczenia Sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Przepisy wprowadzające możliwość stosowania blokady alkoholowej weszły w życie w dniu 18 marca 2015r. i zostały uregulowane, co do zasady, w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego i przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.

Instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej ma na celu ochronę dobra dziecka i jest najdalej posuniętą ingerencją sądu w sferę uprawnień rodzicielskich. To ostateczność, po którą sąd sięga w wyjątkowych, określonych prawem sytuacjach, kierując się dobrem dziecka i jego bezpieczeństwem.

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest ukazanie we zarysie ogólnym  odpowiedzialności małoletnich za wyrządzoną przez nich szkodę na mieniu lub osobie na gruncie prawa cywilnego.  W odróżnieniu  od prawa karnego ,który  posługuje się pojęciem  nieletniego i  jest nią generalnie  osoba ,która w momencie popełnienia  czynu  nie ukończyła 17 lat - to  w prawie cywilnym określa się  jako małoletniego i oznacza osobę ,która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat Chojnicki od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2024r. Punkt Niedopłatnej Pomocy Prawnej o w powiecie Chojnickim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/pomorskie/powiat-chojnicki-npp-czersk/169-punkty-pomocy/3404-powiat-chojnicki-npp-czersk

Na stronie internetowej https://www.powiat.chojnice.pl/asp/Informacje%2CStrona_glowna%2C92, a także na stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ znajdują się informacje komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna.