Ulotka informacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat mławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie mławskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/mazowieckie/powiat-mlawski-npp

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Sytuacje konfliktowe, stanowią nierozłączny element relacji międzyludzkich,  mogą być  katalizatorem pozytywnych zachowań bądź czynnikiem hamującym we wspólnym funkcjonowaniu  ludzi.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

 Zachowek - komu przysługuje oraz w jakiej wysokości Małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy pominiętym w testamencie, należy się połowa lub 2/3 tego, co odziedziczyliby, gdyby testamentu nie było. Roszczenie o zachowek przysługuje także, gdyż uprawnionydostał coś ze spadku, ale mniej niż ½ lub 2/3 swojego ustawowego udziału, a pod pewnymi warunkami: także, gdy spadkobierca za życia czynił darowizny na rzecz innych spadkobierców lub osób trzecich.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Kodeks cywilny w art. 366 stanowi, iż kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Częstym problemem dla osób chcących dochodzić swoich praw przed Sądem Powszechnym jest kwestia ponoszenia tzw. kosztów sądowych, niezbędnych aby mógł w konsekwencji ruszyć proces cywilny. Samo złożenie pozwu lub wniosku w trybie nieprocesowym (np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) do Sądu, nie oznacza jak wiadomo, że wyznaczy on od razu termin rozprawy (poza określonymi rodzajami spraw o których wskażę poniżej), albowiem przedtem pisemnie wezwie stronę do uiszczenia stosownych kosztów sądowych.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Wobec istniejącego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 i będącej następstwem tej sytuacji potrzeby uregulowania sposobu wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy pranej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnejw związku z powrotem do stacjonarnego działania punktów niniejszym informuję, że we wszystkich lokalach usytuowanych na terenie Powiatu Mławskiego w których jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie należy przestrzegać następujących zasad:

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Komunikat Starosty Mławskiego w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo

w związku wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),Starosta Mławski informuje,że z dniem 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku zawieszeniu ulega bezpośrednie
udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.