Zdju0119cie logo peu0142na

Od 1 września 2019 r. limity będą niższe niż w poprzednim kwartale. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury bądź renty są zobowiązani sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Mając na uwadze artykuł 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wysokość przysługującej emerytury bądź renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Kwotami progowymi od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 roku są:

- 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. wynosi 3387,50 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,
- 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. wynosi 6291,10 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Zgodnie z art. 103 powyższej ustawy, przepisu nie stosujemy do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) z zastrzeżeniem sytuacji, gdy względem art. 103a powyższej ustawy: „Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.”. Również są to osoby mające prawo do emerytury częściowe, prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach oraz prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.
Natomiast osoby pobierające „wcześniejszą emeryturę” i renciści powinny informować ZUS o dodatkowych prognozowanych dochodach, ponieważ jeśli wspomniane osoby nie poinformują organu będą musiały zwrócić nienależnie pobrane świadczenie. Obowiązek ten powinny wykonać do końca lutego 2020 roku, jeżeli pracowali w roku 2019.
W kwestii rozliczenia przychodów emeryt bądź rencista składając wniosek o świadczenie wybiera konkretny sposób rozliczania (tutaj roczne bądź miesięczne), jednakże jeżeli takiej dyspozycji nie złoży to ZUS rozliczy je według korzystniejszego wariantu.