RODZAJE UMÓW O PRACĘ

Wyróżnia się następujące rodzaje umów o pracę:

1. na czas nieokreślony,

2. na czas określony,

3. na okres próbny do trzech miesięcy.

GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PRACĘ

Gwarancje wynikające z umowy o pracę:

1. minimalne wynagrodzenie (2 800 zł brutto od 1.01.2021 r.),

2. płatny urlop,

3. prawo do zasiłku chorobowego,

4. znormalizowany czas pracy,

5. ochrona niektórych grup pracowników,

6. zakaz rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy w niektórych przypadkach oraz szczegółowe procedury dotyczące wypowiadania stosunku pracy.

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA O PRACĘ

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i powinna zawierać przede wszystkim:

1. wypisanie stron umowy - pracownik - pracodawca

2. rodzaj umowy (umowa na czas nieokreślony, określony, na okres próbny)

3. datę zawarcia umowy oraz określenie dnia rozpoczęcia pracy,

4. miejsce i rodzaj pracy,

5. wymiar czasu pracy,

6. wymiar wynagrodzenia wraz z wyszczególnieniem składników.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Sposoby na rozwiązanie umowy o prace są następujące:

1. rozwiązanie na mocy porozumienia stron,

2. rozwiązanie za wypowiedzeniem,

3. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,

4. rozwiązanie umowy po upływie czasu, na który została zawarta,

Oświadczenie dot. rozwiązania umowy o prace powinno być zawarte na piśmie.

Warto podkreślić, że oświadczenie pracodawcy dot. wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno zawierać przyczyny rozwiązania umowy oraz powinno zawierać pouczenie pracownika o możliwości złożenia odwołania od rozwiązania do sądu pracy.