Zmiany w przepisach podatkowych dotyczące sprzedaży przed upływem 5 lat nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia oraz zmiany katalogu osób zwolnionych z podatku od spadku i darowizn.

 

Jak wygląda sytuacja podatkowa spadkobiercy chcącego sprzedać odziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia, czy będzie zwolniony z zapłaty podatku dochodowego?

     Przepisy dotyczące tej kwestii uległy zmianie 1 stycznia 2019 r. Z tym dniem weszła w życie korzystna dla podatników nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zmieniła dotychczasowe zasady naliczania podatku dochodowego związanego ze sprzedażą przez spadkobiercę nieruchomości w ciągu 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia.

Do 1 stycznia 2019 r. przepisy stanowiły, że spadkobierca sprzedając odziedziczoną nieruchomość przed upływem 5 lat od daty jej nabycia w drodze dziedziczenia, zobowiązany był do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Do tej pory było tak, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości w jakikolwiek sposób, a więc jej zakup, darowizna a także - w drodze dziedziczenia, rodziło obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od wartości sprzedanej nieruchomości. Nie miało przy tym znaczenia jak długi okres czasu nieruchomość była własnością spadkodawcy. Okoliczność ta stwarzała taką sytuację dla  spadkobiercy, że  do czasu upływu 5 lat nie mógł sprzedać odziedziczonej nieruchomości, bez obowiązku zapłaty podatku.

Zmiany wprowadzone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stworzyły nowe rozwiązanie polegające na dodaniu do art. 10 tej ustawy ust. 5-7. Obecnie przepisy stanowią, że w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze dziedziczenia, nieruchomości, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, - okres pięcioletni liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości przez spadkodawcę.

Zatem spadkobierca będzie mógł sprzedać odziedziczoną nieruchomość po upływie 5 lat od dnia jej wybudowania lub nabycia przez - spadkodawcę i obowiązek podatkowy nie powstanie, a nie jak było  dotychczas- przed zmianami przepisów- po upływie 5 lat liczonych od dnia nabycia przez spadkobiercę w drodze dziedziczenia.

Dzięki zmienionym przepisom teraz wystarczy, żeby upłynęło 5 lat od dnia nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę i spadkodawca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

      Z kolei 26 października 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od spadku i darowizn, która Rozszerzyła krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Na podstawie  znowelizowanych przepisów, do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn będą mieć teraz prawo także m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W myśl nowych przepisów, dziedziczenie lub darowizna będzie zwolniona od podatku także w przypadku osób, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Zmiany dotyczą rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych form opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, zdefiniowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Istotnym jest definicja w znowelizowanych przepisach zstępnych i wstępnych, którzy mogą dziedziczyć, dokonywać darowizny będąc zwolnionym z podatku od spadku i darowizn. Ustawa stanowi, że za zstępnych rozumie się także osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutcznej.