Przedmiotem poniższych rozważań będzie zagadanie dotyczące tzw. „świadczenia na start dla nauczycieli”. Często można spotkać się z pytaniami nauczycieli rozpoczynających pracę w tym zawodzie, czy przysługuje im dodatek w postaci 1000 zł. - świadczenie na start dla nauczyciela stażysty jedynie w przypadku, gdy jest to podjęcie pierwszej pracy?

Wątpliwości w powyższej materii w mojej ocenie powstają, na skutek okoliczności, iż do 2018 roku obowiązywał art. 61 ustawy Karta Nauczyciela z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. , który przewidywał tzw. zasiłek na zagospodarowanie, którego wypłata była uzależniona od  podjęcie pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole. Przepis ten jednak już nie obowiązuje.

Odpowiedź na pytanie dotyczące „świadczenia na start dla nauczycieli” jest natomiast zawarta w przepisach ustawy Karta Nauczyciela z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r., a konkretnie w art. 53a ustawy, który stanowi:

„Art.  53a.  [Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty]

1. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

3. Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia.

4. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.

5. Świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.”

Jak wynika z treści ww. uregulowania, nie przyznaje ono świadczenia na start tylko nauczycielom podejmującym pracę po raz pierwszy w życiu.

Tym samym warunki nabycia prawa do świadczenia na start są powiązane wyłącznie z kwestią odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, a zatem nauczyciel stażysta, realizujący staż na stopień nauczyciela kontraktowego, ma prawo do świadczenia na start. Nie ma znaczenia okoliczność, czy jest to jego pierwsza praca czy nie.

Nauczycielowi stażyście odbywającemu staż na stopień nauczyciela kontraktowego należy zatem wypłacić przedmiotowe świadczenie.

 

Należy jednak pamiętać, że szkołą obowiązaną do wypłaty „świadczenia na start dla nauczycieli” jest szkoła, którą wskazał on jako podstawowe miejsca zatrudnienia.