Wielu  Polaków  wyemigrowało  poza  granice  Polski  pozostawiając  członków  rodziny  w  Polsce  .  Od  czasu  wstąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej  proces  ten  uległ  intensyfikacji  .

 

W  latach  wcześniejszych  emigracja  miała  często  charakter  polityczny  ,  zaś  aktualnie  -  ma  charakter  głównie  ekonomiczny  i  jest  następstwem  otwarcia  unijnego  rynku  pracy  .

Nasi  rodacy  po  kilku  latach  pracy  na  obczyźnie  często  uzyskiwali  karty  stałego  pobytu  i  obywatelstwo państwa  do  którego  wyemigrowali  .  Z  reguły  pozostawali  nadal  obywatelami  naszego  państwa  .

W  sytuacji  ,  gdy  umierali  poza  granicami  Polski  i  nie  pozostawiali  tam  osób  najbliższych  będących  spadkobiercami  ustawowymi  ,  a  nadto  nie  sporządzili  testamentu  ,  powstawała  kwestia  dziedziczenia  ich  majątku  pozostawionego  w  krajach  do  których  wyemigrowali przez  członków  rodziny  pozostających  w  Polsce  i  będących  ich  spadkobiercami  ustawowymi  w  myśl  przepisów  polskiego  prawa  . 

W  polskim  prawie  nie  ma  odrębnych  przepisów  regulujących  dziedziczenie  majątku  pozostawionego  poza  granicami  naszego  kraju  i  majątku  pozostawionego  w  Polsce  .  Obowiązują  przepisy  kodeksu  cywilnego  dotyczące  dziedziczenia  .  Także  przepisy  podatkowe są  takie  same  -  ustawa z  dnia  28.07.83 r.  o  podatku  od  spadków  i  darowizn -  tekst  jednolity

dziedziczenie  majątku  pozostawionego  poza  granicami  Polski  nastręcza  wiele  trudności  .  Wynikają  one  z  braku  znajomości  przez  spadkobierców  języka  danego  kraju ,  braku  znajomości  prawa  tego  kraju  ,  braku  technicznych  możliwości  penetracji  spraw  związanych  z  dziedziczeniem , braku  środków  finansowych  koniecznych  dla  przeprowadzenia  koniecznych  procedur  i  z  innych  przyczyn .

Coraz  częściej  bywa  i  tak ,  że  organy  państwa  w  którym  pozostawiony  został  majątek  spadkowy  poszukują  spadkobierców  by  uporządkować  sytuację  prawną  pozostawionego  majątku  i  mają  znaczne  problemy  z  ich  ustaleniem .  Poszukiwania  te  trwają  niekiedy  wiele  lat  .

W  tej  sytuacji  na  rynku  wielu  krajów  pojawiły  się  wyspecjalizowane  podmioty ,  często  działające  na terenie  kilku  państw , zatrudniające  prawników ,  administratywistów  ,  genealogów  i  innych  specjalistów  z  różnych  dziedzin  ,  które  zajmują  się  poszukiwaniem  i  ustalaniem  spadkobierców  , nawiązywaniem  z  nimi  kontaktów  ,  reprezentowaniem  i   załatwianiem  wszelkich  spraw  związanych  z  dziedziczeniem  majątku -  w  tym  spraw  sądowych  ,  notarialnych  ,  administracyjnych ,  ale  także spraw  związanych z  zarządzaniem  majątkiem spadkowym i jego sprzedażą , a  następnie  rozliczaniem  spadku  ze  spadkobiercami  .     

 

z  dnia  6.03.18 r.  (  Dz.U. Z  2018 r.  poz .644)  . 

W  praktyce  Podmioty  te  mogą  działać  zarówno  na  zlecenie  organów  danego  państwa  ,  jak  i  na  zlecenie spadkobierców  mających  trudności  w  załatwianiu  spraw  spadkowych  .

Podmioty  te  działają  na  podstawie  umów  cywilno – prawnych  i  stosownych  pełnomocnictw  , a  za  wykonywanie  czynności  otrzymują  uzgodnione  wynagrodzenie  ,  które  najczęściej  jest pobierane  przez  nie  w  drodze  potrącenia  ze  spieniężonej  wartości spadku  .  Gdy  aktywa  należące  do  spadku  są  zbyt  niskie  to  firmy  te  z  reguły  nie  podejmują  się  wykonywania  czynności  .  Natomiast  gdy  aktywa  wystarczają  na  porycie  kosztów  wynagrodzenia  to  firmy przyjmują  zlecenia  ,  a  zlecający  nie  muszą  dysponować  środkami  finansowymi  na  podejmowanie  stosownych  działań  .

W  razie  nawiązania  kontaktów  z  takimi  podmiotami  należy  jednak  pozostawać  z  nimi  w stałym  kontakcie  i  uzyskiwać  na  bieżąco  informacje  o  zakresie  podjętych  czynności wynikach  tych  czynności  i  problemach  w  załatwianiu  spraw  koniecznych  do  przeprowa  -      dzenia  spadkobrania  .  Racjonalnym  byłoby  uzyskiwanie  ważniejszych  z  w/w  informacji  w  formie  pisemnej  lub  choćby  mailowej  ,  co  może  mieć  znaczenie  dla  celów  dowodowych  .

Zwłoka  w  uzyskiwaniu aktualnych  informacji  może  mieć negatywne  skutki  -  np.  w  sferze  podatkowej  .  Brak  stosownych  informacji  może  bowiem  doprowadzić  do  niezachowania  terminów  przewidzianych  prawem  .  W  tej  sytuacji  celowym  jest  okresowe  konsultowanie  przez  spadkobierców  przebiegu  i  wyników  czynności  prowadzonych  przez  te  podmioty  poza  granicami  kraju z prawnikami w Polsce by  móc  w  porę  zapobiec  tym  negatywnym  skutkom  .