CZY MOGĘ ZAREJESTROWAĆ SIĘ W URZĘDZIE PRACY JAKO OSOBA BEZROBOTNA? WARUNKI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ REJESTRACJĘ

WARUNKI KONIECZNE DO UZYSKANIA STATUSU OSOBY BEZROBOTNEJ

- brak zatrudnienia tj. brak stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą;

- brak wykonywania innej pracy zarobkowej tj. brak umów cywilnoprawnych takich jak np.:

            - umowa zlecenia,

            - umowa o dzieło,

            - umowa agencyjna,

- gotowość do rozpoczęcia pracę w pełnym wymiarze czasu, który obowiązuje w danym zawodzie. UWAGA! Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną - czas pracy wynosi conajmniej połowę podstawowego wymiaru czasu pracy w danym zawodzie;

- ukończone 18 lat;

- nie ukończone 60 lat (kobiety) lub nie ukończone 65 lat (mężczyźni);

- brak statusu ucznia w trybie dziennym;

- brak prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty szkoleniowej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- brak pobierania zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego.

- brak prawa do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej przez organ emerytalny zagraniczny, w wysokości minimum najniższej najniższej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

- brak statusu właściciela bądź posiadacza nieruchomości rolnej przekraczającej 2 ha przeliczeniowe powierzchni użytków rolnych;

- brak podlegania ubezpieczeniom emerytalnym lub rentowym z tytułu pracy jako współmałżonek bądź domownik w gospodarstwie rolnym o powierzhcni ponad 2 ha przeliczeniowe;

- brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

- brak pobierania zasiłku dla opiekuna;

- brak odbywania kary pozbawienia wolności (za wyjątkiem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego);

- brak tymczasowego aresztowania;

- brak pobierania zasiłku stałego z pomocy społecznej;

- brak pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, świadczenia szkoleniowego;

PAMIĘTAJ, ŻE ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ W URZĘDZIE PRACY JAKO OSOBA BEZROBOTNA MUSISSZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU MIEJSCOWO WŁAŚCIWEGO DLA TWOJEGO MIEJSCA ZAMELDOWANIA, A JEŻELI NIE JESTEŚ ZAMELDOWANY - ZGŁOŚ SIĘ DO URZĘDU, NA OBSZARZE KTÓREGO AKTUALNIE PRZEBYWASZ.

Rejestracji możesz dokonać również online - sprawdź stronę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/metodaRejestracji

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI

Jakie dokumenty zabrać ze sobą do urzędu pracy ?

Jak czytamy na portalu https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/dokumenty-potrzebne-do-rejestracji-32326 do dokumentów potrzebnych w procesie rejestracji należy:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo);
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową);
 • jeśli byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę-zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące;
 • wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli zgłoszony został do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;
 • decyzja o uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 • zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych (dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);
 • decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe);
 • decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;
 • aktualna decyzja o wysokości renty, jeżeli pobierasz rentę rodzinną;
 • decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy (dotyczy osób rejestrujących się po utracie prawa do renty);
 • jeśli pobierałeś świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;
 • oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia);
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym.

PODSTAWA PRAWNA

Punktem wyjścia, który jednocześnie precyzuje wyżej wymieniony szereg warunków uprawniających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna jest art. 2 pkt. 2 Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz.U.2020.0.1409 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W wyżej wymienionym artyrkule czytamy, iż za osobę bezrobotną rozumie się: "(...) osobę, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkołach dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącej się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

a) ukończyła 18 lat,

b) nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

ca) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

f) nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

– zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 obowiązki pracodawcy w przypadku zwolnienia monitorowanego, świadczenie szkoleniowe ust. 6,

l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

m) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna(...)".