Zdju0119cie logo peu0142na

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • MŁODZIEŻ DO 26. ROKU ŻYCIA,

 

  • OSOBY FIZYCZNE, KTÓRYM W OKRESIE ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ZOSTAŁO PRZYZNANE ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ,

 

  • OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 65. LAT,

 

  • OSOBY POSIADAJĄCE WAŻNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY,

 

  • KOMBATANCI,

 

  • WETERANI,

 

 • ZAGROŻENI LUB POSZKODOWANI KATASTROFĄ NATURALNĄ, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB AWARIĄ TECHNICZNĄ.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

  • POINFORMOWANIU OSOBY UPRAWNIONEJ O OBOWIĄZUJĄCYM STANIE PRAWNYM, PRZYSŁUGUJĄCYCH JEJ UPRAWNIENIACH LUB SPOCZYWAJĄCYCH NA NIEJ OBOWIĄZKACH;

 

  • WSKAZANIU OSOBIE UPRAWNIONEJ SPOSOBU ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCEGO JEJ PROBLEMU PRAWNEGO;

 

  • POMOCY W SPORZĄDZENIU WYMAGAJĄCEGO WIEDZY PRAWNICZEJ PROJEKTU PISMA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDZIELENIA POMOCY, Z WYŁĄCZENIEM PISM PROCESOWYCH W POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYM LUB SĄDOWYM I PISM W POSTĘPOWANIU SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYM;

 

 • SPORZĄDZENIU PROJEKTU PISMA O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH LUB O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

  • PRAWA PRACY,

 

  • PRZYGOTOWANIA DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

 

  • PRAWA CYWILNEGO,

 

  • SPRAW KARNYCH,

 

  • SPRAW ADMINISTRACYJNYCH,

 

  • UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO,

 

  • SPRAW RODZINNYCH,

 

 • PRAWA PODATKOWEGO Z WYŁĄCZENIEM SPRAW PODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – będzie monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej – obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, a także na starostów obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 7 i 12 ustawy).

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu

Poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00,

Wtorek w godz. 15.00 – 19.00,

Środa w godz. 15.00 – 19.00,

Czwartek w godz. 8.00 – 12.00,

Piątek w godz. 12.00 -16.00.