Zdju0119cie logo peu0142na
Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów międzyludzkich poprzez zawarcie ugody między stronami w obecności i przy pomocy mediatora.Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której neutralny i bezstronny mediator towarzyszy stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Pamiętaj – mediator ma pomóc Ci rozwiązać Twój problem. Nie jest sędzią, tylko bezstronną osobą, która nie narzuci Ci żadnego rozwiązania, którego nie zaakceptujesz.

Jeżeli pozostajesz w konflikcie i nie możesz porozumieć się z żoną/mężem, dziećmi/rodzicami (np. co do kontaktów lub alimentów), z pracodawcą, sąsiadem lub kimkolwiek innym nie zwlekaj, podejmij kroki w kierunku rozwiązania konfliktu i zgłoś się do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, a otrzymasz wsparcie mediatora, który pomoże Ci w zażegnaniu konfliktu i rozwiązaniu Twoich problemów.

Mediacja ma na celu doprowadzenie do wypracowania porozumienia korzystnego dla obu stron w typie WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do ustępstw w drodze do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest zawarcie ugody (która zatwierdzona przez sąd posiada moc wyroku sądowego) lub pojednanie stron, a przede wszystkim rozwiązanie i zażegnanie konfliktu. Mediacja jest możliwa we wszystkich sporach, w których zachodzi możliwość zawarcia ugody. Zgodnie twierdzi się, iż najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku. Wynika to z tego, że strony najlepiej wiedzą, co jest dla nich istotne i najważniejsze, natomiast sąd wydając wyrok często nie jest w stanie wniknąć wystarczająco w intencje stron, a jednocześnie jest skrępowany literą prawa. Osoby, które brały udział w kształtowaniu ugody, traktują jej postanowienia jako swoje i w związku z tym chętniej je respektują, aniżeli narzuconą sądownie wersję rozstrzygnięcia sporu.

Mediacja ma charakter dobrowolny i poufny. Mediator – podobnie jak adwokat lub radca prawny - zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Każda ze stron ma prawo wycofania się z mediacji na każdym jej etapie, więc jeżeli będziesz niezadowolony z przebiegu mediacji, możesz w każdej chwili ją zakończyć i skierować sprawę do sądu.

Mediator jest osobą neutralną wobec przedmiotu sporu oraz bezstronną wobec przyszłych uczestników mediacji, nieangażującą się w konflikt, nie jest związany z żadną ze stron. Nie narzuca rozwiązań, ani treści ugody. Rola mediatora polega na pomocy stronom w ich wzajemnym zrozumieniu, co prowadzi do zażegnania konfliktu. Zadaniem mediatora jest doprowadzenie stron do osiągnięcia porozumienia.

W drodze mediacji można rozstrzygać spory:

  • RODZINNE, MAŁŻEŃSKIE NP.: USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIEĆMI, ALIMENTY, PODZIAŁ MAJĄTKU, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI;

 

  • CYWILNE NP.: O ZAPŁATĘ, O ODSZKODOWANIE, WYKONANIE UMOWY, ISTNIENIE UMOWY ITP.;

 

  • W SPRAWACH SPADKOWYCH NP. DZIAŁ SPADKU;

 

  • W SPRAWACH PRACOWNICZYCH NP. O WYNAGRODZENIE, O PRZYWRÓCENIE DO PRACY, PRZYWRÓCENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY;

 

  • W SPRAWACH GOSPODARCZYCH;

 

      

 

 • W SPRAWACH KARNYCH, A TAKŻE DOTYCZĄCYCH NIELETNICH.Korzyści z mediacji:

  • OSTATECZNE ROZWIĄZANIE KONFLIKTU, A NIE TYLKO JEGO ROZSTRZYGNIĘCIE LUB WYGASZENIE;

 

  • WYRAŻENIE SWOICH UCZUĆ, INTERESÓW, POTRZEB;

 

  • ŁATWIEJSZE ZROZUMIENIE PUNKTU WIDZENIA DRUGIEJ STRONY;

 

  • PODJĘCIE DECYZJI WE WŁASNEJ SPRAWIE – BEZ ARBITRALNEGO UDZIAŁU SĄDU LUB INNYCH INSTYTUCJI;

 

  • ZNALEZIENIE ROZWIĄZANIA KONFLIKTU W OPARCIU O WŁASNE INTERESY I POTRZEBY;

 

  • ZNALEZIENIE ROZWIĄZANIA TRWAŁEGO, KTÓRE ZADOWOLI WSZYSTKIE STRONY KONFLIKTU;

 

  • ROZWIĄZANIE KONFLIKTU BEZ PRZEMOCY, W ATMOSFERZE WZAJEMNEGO SZACUNKU;

 

 • NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W PRZYSZŁOŚCI.

Mediacja, przeprowadzana w ramach Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe, jest bezpłatna.  Strona ponosi jedynie niewielkie opłaty związane z zatwierdzeniem ugody przez sąd. 


Oprac.
Cezary Wicik
aplikant radcowski