Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Miasta Elbląg. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 13 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych w Elblągu odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Kodeks karny reguluje nie tylko przepisy na podstawie, których może dojść do odpowiedzialności karnej, ale również wskazuje sytuacje, w których może wystąpić wyłączenie odpowiedzialności karnej. Wskazać tutaj należy na:

- obronę konieczną,

- stan wyższej konieczności,

- błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu,

- eksperyment,

nieświadomość bezprawności,

- niepoczytalność sprawcy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 28 listopada 2019r. odbył się wykład edukacyjny dla uczniów trzeciej klasy z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elbląg. Wykład poprowadził adwokat Łukasz Kret.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 1 września 2019 r. limity będą niższe niż w poprzednim kwartale. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury bądź renty są zobowiązani sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Mając na uwadze artykuł 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wysokość przysługującej emerytury bądź renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 2 lipca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniach 30 maja oraz 7,10 i 14 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu odbyły się zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Tematem lekcji był hejt w internecie i mediach społecznościowych oraz odpowiedzialność karna nieletnich. Spotkania poprowadziła radca prawny Ewa Machalińska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu zgodnie z art. 691 § 1 kodeksu cywilnego wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Miasto Elbląg od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2019r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mieście Elbląg prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/76/punkty_miasto_elblag.html