Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Nowodworskiego. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Zajęcia poprowadził adwokat Łukasz Kret.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Omówienie zagadnienia uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia pokrzywdzonego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r., uchylona została ustawa z dnia27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), która regulowała dotychczas prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową. Uprawnienia, które obecnie przysługują kupującemu na podstawie kodeksu cywilnego, to prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny lub też prawo zażądania wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolnąod wad albo usunięcia wady zakupionej rzeczy. Przed nowelizacją kodeksu cywilnego konsument w pierwszej kolejności mógł żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, a dopiero, gdy sprzedawca nie dokonał zadośćuczynienia powyższym żądaniom, to kupujący mógł odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.).

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W świetle przepisów kodeksu karnego stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, ewentualnie gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 kodeksu cywilnego. Według ustawodawcy przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych w Stegnie w dniu 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny, natomiast w dniu 3 lipca (wtorek) będzie czynny w godzinach 9.00 - 17.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych ! :)

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Scalanie gruntów przeprowadzane jest na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700). Scalenie dokonuje się w stosunku do gruntów położonych w jednej lub kilku wsiach. Przy czym należy tu zaznaczyć, iż ustawodawca wskazał, iż pojęcie wsi obejmuje również miasto.

W 2020 roku udzieliliśmy 7134 porad.

Back to top