Zdju0119cie logo peu0142na

1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej.

 

2) Świadome korzystanie z opieki okołoporodowej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem z dnia 20 września 2012 roku określa zalecany zakres badań diagnostycznych, konsultacji medycznych, działań w celu promocji zdrowia, świadczeń profilaktycznych, wykonywanych w okresie ciąży w zależności od okresu ciąży. Jest to tabelka, która zawiera powyższe informacje.

Poniżej przedstawię zalecenia dla kobiet w okresie do 10 tygodnia ciąży:

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne

Do 10 tyg. ciąży

1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.

2. Badanie we wzierniku i zestawione.

3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4. Badanie gruczołów sutkowych.

5. Określenie wzrostu i masy ciała.

6. Ocena ryzyka ciążowego.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

8. Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.

9. W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

1. Grupa krwi i Rh.

2. Przeciwciała odpornościowe.

3. Morfologia krwi.

4. Badanie ogólne moczu.

5. Badanie cytologiczne.

6. Badanie czystości pochwy.

7. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.

8. VDRL.

9. Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia.

10. Badanie HIV i HCV.

11. Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki.

3) Masz prawo do informacji

Przy wyborze miejsca porodu powinnaś uzyskać wyczerpujące informacje dotyczącego wybranego przez Ciebie miejsca, a także o tym, iż zaleca się prowadzenie porodu w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do wydzielonej dla cięć cesarskich sali operacyjnej, gdzie w sytuacji wystąpienia powikłań zarówno u matki, jak i u płodu lub noworodka, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych, adekwatne do zaistniałej sytuacji położniczej lub stanu noworodka

4)  Opieka w trakcie porodu

Osoby sprawujące nad Toba opiekę powinny postępować w następujący sposób:

1) witają ją osobiście, przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad nią;
2) prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę;
3) szanują jej prywatność i poczucie intymności;
4) wspólnie czytają i omawiają plan porodu;
5) omawiają z rodzącą sposoby radzenia sobie z bólem;
6) każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej na wykonanie wszelkich zabiegów i badań;
7) udzielają informacji na temat sposobów wzywania pomocy;
8) w sytuacji konieczności przekazania opieki nad rodzącą informują ją o tym fakcie.

5) Ból podczas porodu

Często dyskusje i wątpliwości na ten temat skłoniły mnie do zawarcia tego punktu jako niezbędnej informacji dla kobiety w trakcie porodu. Osoba sprawująca opiekę powinna przedstawić rodzącej informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych dostępnych w miejscu, w którym ten poród się odbywa. Powinna także wspierać rodzącą oraz respektować jej decyzje. Obowiązki osoby sprawującej opiekę:

1) proponowanie rodzącej poruszanie się podczas I okresu porodu oraz przyjmowanie takich pozycji, w tym pozycji wertykalnych, które są dla niej wygodne, przynoszą jej ulgę w odczuwaniu bólu oraz umożliwiają nadzorowanie stanu płodu;
2) wspieranie rodzącą w wyborze i zastosowaniu technik oddechowych i relaksacyjnych podczas porodu;
3) zachęcanie rodzącą do wyboru techniki masażu;
4) zachęcanie do wykorzystywania imersji wodnej oraz relaksacji w wodzie jako sposobów łagodzenia bólu;
5) zachęcanie rodzącą, aby podczas porodu towarzyszyła jej osoba bliska.

Artykuł zawiera podstawowe informacje lecz wątpliwości i pytań jest dużo więcej. Kobiety często nie znają swoich praw jako pacjenta. Nie wiedzą jakie standardy powinny być zachowane podczas opieki nad nimi. Placówki medyczne często tworzą własne hierarchie i zasady co nie może być uznane jako norma w społeczeństwie, ponieważ także podlegają kontroli i przepisom prawa.

Marta Kalińska