Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Miasta Słupsk. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 17 w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynny. 

Z porad będzie można skorzystać: 
- w poniedziałek 17 grudnia w godzinach od 11.00 do 17.00,
- w poniedziałek 31 grudnia w godzinach od 11.00 do 17.00. 
 
Zapraszamy do korzystania z darmowych porad.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 13 i 14 listopada w Ochotniczym Hufcu Pracy w Słupsku odbyło się spotkanie edukacyjne na temat cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Wykład poprowadził radca prawny Bartłomiej Głowala.
 
Podczas spotkania omówiono problematykę wykrywania cyberprzemocy
i cyberprzestępczości oraz postępowania z tymi zjawiskami. Nakreślono również konsekwencje prawne omawianych zjawisk.
 
W trakcie spotkania zostały rozdane ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego zagadnienia.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 10.10.2018r, zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku. Zajęcia poprowadził adw. Ryszard Skowroński.
Tematem zajęć była problematyka prawna prawa do grobu. Omówiona problematyka prawna wywołała duże zainteresowanie między innymi z uwagi na podeszły wiek uczestników spotkania i w znacznej części własnych doświadczeń życiowych tychże, związanych z pochówkami osób bliskich. Sprawiło to, że uczestnicy zajęć aktywnie w nich uczestniczyli poprzez głosy w dyskusji i zadawane pytania. 
Dla zainteresowanych osób adwokat był do dyspozycji w indywidualnej rozmowie połączonej z poradami.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Od 18 października 2015r obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące dziedziczenia (zmieniono: art. 1031 § 2, art. 1032, art. 10341§ 2, dodano: art. 10311-10314 oraz uchylono art. 1016 Kodeksu cywilnego). Cóż te zmiany oznaczają? Otóż uchwalona ustawa ma na celu wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, która była, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W dotychczasowym zatem stanie prawnym, gdy spadkobierca spóźnił się z oświadczeniem, ustawa przewidywała tzw. proste przyjęcie spadku, co oznaczało, że spadkobierca przyjmował, niemalże automatycznie, spadek bez żadnych ograniczeń  (w szczególności bez ograniczenia długów spadkowych). Po noweli zasadą nie będzie proste przyjęcie spadku, lecz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Zdju0119cie logo wprowadzenie

1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku (Dz.U.2018.1104) wprowadzono do Kodeksu cywilnego niewielkie (a jednak spore) zmiany, przede wszystkim w Tytule VI Księgi I, a więc w przedawnieniach roszczeń. Dodane zostały nowe przepisy dotyczące konsumentów oraz nowe terminy przedawnień i sposobu liczenia. Zmiana weszła w życie niedawno, bo z dniem 9 lipca 2018 roku.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 27.06.2018 został przeprowadzony w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku wykład edukacyjny na temat: Zapis windykacyjny w polskim systemie prawa spadkowego. Zajęcia poprowadził adw. Ryszard Skowroński. W trakcie wykładu w wyniku pytań słuchaczy ten wiodący temat został rozszerzony o inne instytucje prawa spadkowego takie jak np. testowanie, o powołaniu spadkobiercy, o przyjęciu i odrzuceniu spadku, zdolności i niegodności do dziedziczenia. Po wykładzie, na indywidualne prośby słuchaczy udzielano im w odrębnym pomieszczeniu bezpłatnych porad prawnych. Sądzić należy, że dobór tematyki prawnej wyszedł naprzeciw oczekiwaniu uczestników spotkania. Dali temu wyraz gromkimi, spontanicznymi oklaskami i dodatkowymi pytaniami w trakcie już indywidualnych rozmów.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Czym jest przemoc w rodzinie i jakie prawa przysługują ofierze

Definicję przemocy w rodzinie zawiera ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2015.1390). Zgodnie z nią przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą najbliższą w powyższym rozumieniu jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.(0-59 84 88 300).
 
W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (0-59 84 88 300).

W 2021 roku udzieliliśmy 8392 porad.

Back to top