Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla powiatu włocławskiego. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Umowy „kupna-sprzedaży” należą obecnie do jednych z najczęściej zawieranych typów umów cywilnoprawnych istniejących w obrocie pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, szczególnie w przypadku sprzedaży świadczonych poprzez drogę elektroniczną, czyli tzw. umów zawieranych na odległość.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Art. 1031 Kodeksu Pracy (dalej k.p.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 25.09.2020r. odbyły się Warsztaty Edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baruchowie. Warsztaty poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska - Żuralska.

W dniach 22 oraz 23 września 2020 roku odbyło się spotkanie edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baruchowie. Spotkanie poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska-Żuralska.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo,

 Mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), koniecznym jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.)  i w związku z tym zawieszam od dnia 16 marca 2020 r do odwołania. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych na terenie Powiatu Włocławskiego punktach: w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu, w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Szanowni Państwo !

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla powiatu włocławskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Powiatu Włocławskiego.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 9 grudnia 2016 roku, w Lubranieckim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu odbyło się spotkanie dla seniorów z radcą prawnym p. Piotrem Grzelakiem.