Dnia 29 kwietnia 2022 r. w godzinach 11:40-14:40 odbyło się spotkanie w ramach edukacji prawnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32.

Tematyka spotkania obejmowała wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Lubrańcu w dniu 2 maja 2022 roku będzie pełnił dyżur w sposób zdalny.

Pomoc prawną z urzędu w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805).


Art. 117 [Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, wniosek, oświadczenie]

  • 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
  • 2. Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym zostało uregulowane w art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U.2021.2257). Powyższa procedura ma na celu, aby Strona nie uiszczała opłat sądowych i nie ponosiła wydatków związanych z postępowaniem sądowym. Na koszty sądowe , od których zwolniona jest Strona składają się opłaty - wpis, opłata kancelaryjna - i wydatki np. wynagrodzenia tłumaczy, kuratorów, biegłych, koszty podróży.

Art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie,
z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek
.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat włocławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2022r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Niedopłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie włocławskim prowadzi Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-wloclawski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla powiatu włocławskiego. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Umowy „kupna-sprzedaży” należą obecnie do jednych z najczęściej zawieranych typów umów cywilnoprawnych istniejących w obrocie pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, szczególnie w przypadku sprzedaży świadczonych poprzez drogę elektroniczną, czyli tzw. umów zawieranych na odległość.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Art. 1031 Kodeksu Pracy (dalej k.p.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

Dnia 25.09.2020r. odbyły się Warsztaty Edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baruchowie. Warsztaty poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska - Żuralska.

W dniach 22 oraz 23 września 2020 roku odbyło się spotkanie edukacyjne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baruchowie. Spotkanie poprowadziła radca prawny Marta Wilkońska-Żuralska.