W dniu 30 sierpnia 2021r. odbły się warsztaty edukacyjne dla osób korzystających z pomocy MOP-su w Chełmnie jak i dla pracowników. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie, które poprowadził doradca obywatelski Radosław Robiński. 

Zachowek w polskim prawie.

Wyjaśniając pojęcie zachowku należy wskazać, iż jest to prawo, które ochroni najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zostaliby powołani do spadku. Mowa o przepisie art. 991 zgodnie, z którym:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka blokady alkoholowej, w szczególności przesłanek jej orzeczenia oraz kwestie techniczne związane z jej montażem w pojeździe.
Blokada alkoholowa to nowy element łagodzący realizację środka karnego realizowanego w postaci orzeczenia Sądu o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Problematyka alimentów uregulowana jest w przepisach zawartych w art. 128 i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej KRiO. Najczęściej alimenty obowiązani są płacić rodzice na utrzymanie swoich dzieci. Jednakże występują również sytuacje gdy to na dzieciach (a czasem i wnukach) może spoczywać obowiązek płacenia alimentów na rzecz ich rodziców.

Z dniem 1 lipca 2021r. powraca stacjonarne świadczenie porad prawnych w Powiecie Chełmińskim.

Rejestracja pod nr tel. 56 677 24 10.

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat chełmiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
Od 1 stycznia 2021r. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie chełmińskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.
https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-chelminski

Zdju0119cie logo wprowadzenie

„Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” Tak brzmi art. 246 kodeksu karnego. Z powodu konieczności odpowiedniej ochrony wolności i praw człowieka w sytuacji jego kontaktu z organami wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszami publicznymi, przestępstwu temu poświęcić należy szczególną uwagę.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany mają za zadanie ochronę osób doznających przemocy w rodzinie. Ww. ustawa wprowadza największe od 10 lat zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SPŁATY KREDYTÓW Z POWODU ZAGROŻENIA ROZPSTRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19