Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Miasta Toruń.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 w Toruniu w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 28 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 13.00 do 17.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
W dniu 28 października 2019r. w Klubie „Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Mariola Żółkiewicz – Bystry.
 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 23 października 2019r. w siedzibie firmy New Hope Ewa Rosa w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Mariola Żółkiewicz – Bystry.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 23 października 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Gagarina 152 odbył się wykład edukacyjny. Wykład poprowadziła radca prawny Jadwiga Kakiet.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 27 maja 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 t.j. wraz późn. zm, dalej: „u.k.u.r.”), której zasadniczym celem jest zmniejszenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Poniżej przedstawione zostaną najistotniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy. 

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W swojej praktyce zawodowej bardzo często spotykam się z pytaniem „co to jest ten zachówek”?. Nie wiem jakie jest źródło używania właśnie tego określenia, ale oczywiście prawidłowa nazwa to zachowek. Niniejszy artykuł ma na celu bliższe zapoznanie czytelników z tą instytucją polskiego prawa spadkowego. Zachowek to instytucja chroniąca najbliższych zmarłego. Stanowi kompromis pomiędzy zagwarantowanym spadkodawcy swobodnym dysponowaniem swoim majątkiem na wypadek śmierci, a prawem bliskich do udziału, w określonym zakresie, w majątku zmarłego członka jego rodziny.

Zdju0119cie logo wprowadzenie
Władza rodzicielska, to zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zespół praw i obowiązków obojga rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie należytej pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz jego wychowania, z poszanowaniem jego godności i praw. Istnieją trzy sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy przez rodziców: ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Najdalej idącym i najbardziej dotkliwym sposobem ingerencji sądu we władzę jest pozbawienie rodziców (jednego lub obojga) władzy rodzicielskiej. Może to jednak nastąpić, jeżeli zajdą określone ku temu w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanki. Zgodnie z art. 111§1 k.r.o. jeśli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. odbywanie długoletniej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym) albo jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej  (np. nadmiernie karcą dziecko) lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka (np. nadużywają alkoholu i narkotyków) sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.   

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 22 maja 2019r. w Klubie Seniora w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Malwina Więcławska – Jerzmanowska.

 

Tematem spotkania były spadki, umowy darowizny oraz dożywocia. Temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród starszych osób. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, na bieżąco zadawali pytania związane z tematyką szkolenia. Wiele osób zadawało pytania również z innych dziedzin prawa. Na koniec spotkania rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianego tematu.

Zdju0119cie logo wprowadzenie

W dniu 17 maja 2019r. w Centrum Pielęgnacji Caritas odbyło się szkolenie edukacyjne. Szkolenie poprowadziła radca prawny Malwina Więcławska – Jerzmanowska.

 

Podczas spotkania omówiono temat spadków, umowy darowizny oraz umowy dożywocia. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu. Podczas spotkania udzielono odpowiedzi na liczne zapytania uczestników oraz rozdano ulotki Zaborskiego Towarzystwa Naukowego dotyczące omawianych tematów.